กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู “เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่และการปรับตัวในโลกจริง”

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น และการปรับตัวในโลกจริง” มี รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งวิทยากรโดย อ.ดร.ชินตา พิมพ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการให้คำปรึกษา และ นายบัญชาฤทธิ์ พลพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 รวมถึงผู้สนใจ ในเรื่องการปรับตัวและเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัยและสังคมปัจจุบันที่มีสิ่งเร้ามากมายที่จะกระทบถึงการศึกษา เพื่อที่ให้นักศึกษามีเกราะป้องกันในการใช้ชีวิตลดความเครียดสะสมและก้าวเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครู โดยกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการ Soft Skills For Teacher เสริมความเป็นครูสู่พลเมืองโลก โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น