ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565

Facebook
Twitter

กิิจกรรมอบรมสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2565
โดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์ อบรม (red check mark)หลักสูตร Soft Skills ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 : ICT literacy & Digital literacy Communications Information & Media literacy (double arrow right)โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร (double arrow right) กลุ่มเป้าหมาย น.ศ. บัณฑิตศึกษา รูปแบบ : On-line (double arrow right) วันที่ : 18 มิถุนายน 65 เวลา : 09.00-12.00 น. (happy face) สมัครเข้าร่วม https://kku.world/0fcsk

ประชาสัมพันธ์ อบรม (red check mark)หลักสูตร Soft Skills ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ ABCD ABCD: AI, Block chain, Cloud computing, Data science & Big data Technology and Innovation in the era of Artificial Intelligence Advancing ideas in education: Shaping futures of educational research Chatbot by using DialogFlow
(double arrow right)โดย รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ และ ผศ.ณัฐภัทร แก้วรันตภัทร
(double arrow right)กลุ่มเป้าหมาย น.ศ. บัณฑิตศึกษา
(double arrow right)รูปแบบ : On-line
(double arrow right)วันที่ : 19 มิถุนายน 65 เวลา : 09.00-12.00 น.
(happy face) สมัครเข้าร่วม https://kku.world/gryf9