กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงานแห่งอนาคต

Facebook
Twitter

ฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงานแห่งอนาคต ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 1UpSkill สู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ของวิถีการทำงานแห่งโลกเสมือน