คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “อาจารย์ชำนาญการ”

Facebook
Twitter