คณาจารย์ศึกษาศาสตร์ เข้ารับพระราชทาน “รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” ประจำปี 2564

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อรับพระราชทาน “รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564” โดยในครั้งนี้ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ได้รับรางวัลจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและรับพระราชทานรางวัล อันได้แก่ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รับพระราชทาน รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ, ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ รับพระราชทาน รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, อ.ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รับพระราชทาน รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, อ.ดร.ภาวัต ไชยพิเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา รับพระราชทาน รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ(ระดับปริญญาเอก), อ.ชินภัทร จันทร์เรือง อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา รับพระราชทาน รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ (ระดับปริญญาโท) และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รับพระราชทาน รางวัลคณบดีเกียรติยศ ในครั้งนี้ด้วย “รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” จัดโดย สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ทุมเท เสียสละจนเกิดผลดีแก่ราชการ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยให้ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณยกย่องชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับ