คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมนิทรรศการ KKC Smart Education 2021

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และ ร่วมจัดนิทรรศการ “KKC Smart Education 2021 : เพราะการศึกษาต้อง Move on” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศ พร้อม ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ และ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยนิทรรศการในครั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้นำนวัตกรรม “บอร์ดเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดเชิงคำนวนสำหรับปฐมวัย” “นวัตกรรมบอร์ดเกม Unplugged Coding ที่ส่งเสริมการคิดขั้นสูงสำหรับเด็กและเยาวชน” และชุดการทดลอง “ระบบนิเวศการเรียนรู้ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ทางไกลเพื่อการบ่มเพาะสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล” ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล