คณะศึกษาศาสตร์รับมอบหนังสือโครงการส่งเสริมรักการอ่านฯ สำนักหอสมุด มข.

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ นายชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานฯ ร่วมรับมอบหนังสือภายใต้โครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning) โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเป็นผู้มอบ จำนวน 276 เล่ม และส่งต่อให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 7 แห่งต่อไป