ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

Facebook
Twitter

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” 

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด 13 ท่าน ซึ่งกิจกรรมจัดภายใต้มาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 ประกอบด้วยช่วงเช้า 09.30 – 12.00 น. ผู้ร่วมงานมอบของที่ระลึกและเขียนสมุดแสดงความยินดี ณ บูธของผู้เกษียณที่คณะฯ จัดให้ และในช่วงบ่าย 13.30 – 16.30 พิธีมุทิตาจิตฯ ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล โดยจำกัดผู้เข้าร่วมและผ่านระบบ ZOOM MEETING พร้อมทั้ง ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook คณะศึกษาศาสตร์ 

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี  สระน้ำคำ

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี  อึ้งประเสริฐ

4.  อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์

5.  นางนงนภัส  สุทธิประภา  

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  พาวัฒนา

8.  อาจารย์มนู ยังพัธนา

9.  อาจารย์อรวรรณ  ยังพัธนา

10. อาจารย์ถวิล  ศรีบุตร

11. นางพรรณี  ภัคมาตร์

12. นางสำราญ  เกิดนอก                    

13. นางธนัชพร  ยะปะตัง