ขอเรียนเชิญร่วม “ประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานของครูและนักวิจัย”

Facebook
Twitter

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม “ประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานของครูและนักวิจัย” ในโครงการความร่วมมือการศึกษาทดลองการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศควรรษที่ 21 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา : สมธรรถนะการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 กันยายน 2564 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยครูต้นแบบ 5 จังหวัด 4 ภูมิภาค พร้อมร่วมรับชมนิทรรศการออนไลน์แบบ Virtual Conference จากครูต้นแบบ 5 จังหวัด 25 โรงเรียน ZOOM MEETING ID : 984 4394 8103 PASSCODE : edkku