อบรม “ครูคืนถิ่น” ออนไลน์เสริมหลักสูตรเครือข่ายสถาบัน Summer Camp ประจำปี 2564

Facebook
Twitter

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามแม่ข่าย พร้อมด้วยสถาบันเครือข่ายผลิตครู 19 สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูใน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับเครือข่ายสถาบันผลิตครู (Summer Camp ประจำปี 2564) จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 7-8 และ 14-15 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามประธานแม่ข่ายเครือข่าย 19 สถาบันผลิตครูฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ครูไทยแห่งอนาคต”

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ กล่าวว่า “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ที่คัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2570  ซึ่งรัฐบาลก็มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องในการปฏิรูประบบการผลิตครูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างครูคุณภาพสูง ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ได้มาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในฐานะสถาบันเครือข่ายหลัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่เป็นเครือข่ายรวมกัน รวมทั้งสิ้น  19  สถาบันซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,228 คน  และการอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบสมาร์ทที่เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านสมรรถนะ AI ที่มุ่งเน้นการทำ Data Analytic ที่นำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้เรียน และด้านสมรรถนะการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรมบอร์ดเกมส์”

โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นการบรรยายใน 3 หัวข้อ 1) Design Thinking and Board Game for Education วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ และ ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2) Data Analytic & Data Visualization for SMART Education วิทยากรโดย รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนัวตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันฑา และ อ.ดร.พงศธร ปาลี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3) SMART Learning Environment วิทยากรโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมวิทยากร ซึ่งการบรรยายครอบบคลุมนักศึกษาในโครงการฯ รหัส 59 จำนวน 4 รุ่น รหัส 60 จำนวน 2 รุ่น  และ รหัส 61 จำนวน 1 รุ่น