สาขาการสอนภาษาไทย ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติออนไลน์

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม 

กิจกรรมได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์  ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Page “การสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “Unlock Idea สร้างห้องเรียนมิติใหม่”  โดยคุณนะโม ชลิพา ดุลยากร ผู้ก่อตั้ง Facebook Page “Inskru” การแสดงแอนิเมชัน เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต และนิทรรศการจำลองแสดความรู้วันภาษาไทย ร่วมถึงกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทย และกิจกรรมตอบคำถาม

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะการทำงาน เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้บุคคลตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ของภาษาไทย รวมถึงส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ตลอดจนการเผยแพร่และแสดงผลงานของนักศึกษา อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะและเป็นการธำรงไว้ซึ่งภาษาไทย และได้แสดงความสามารถด้านทักษะภาษาไทย 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับชมกิจกรรมได้ย้อนหลังผ่าน Facebook Page “การสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”