คณะศึกษาศาสตร์ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมชี้แจ้งและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมถ่ายทอดแผนฯ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้บรรยายภาพรวมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาขอนแก่นและคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และหลังจากนั้นรองคณบดีบรรยายยุทธศาสตร์ของละฝ่าย โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร ทั้งคณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรับฟังแผนยุทธศาตร์ เพื่อที่จะสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล