ประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ โดยงานแผนและสารสนเทศ จัดประชุมและนำเสนอการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้บรรยายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 รวมถึงแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นรองคณบดีทุกฝ่ายพร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากร ร่วมกันจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบพร้อมนำเสนอและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใต้สถานะการโควิด-19 และการใช้ชีวิตวิถีใหม่ โดยมีเป้าตอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะฯ และ มหาวิทยาลัย รวมถึงเกณฑ์ EdPEx เพื่อที่จะสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล