ศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 12 และ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 1408 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ที่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกระดับ คณาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง