ปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

Facebook
Twitter

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 จัดในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่กว่า 700 คนร่วมในกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายจาก รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการ และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ภายใต้สถานะการโควิด-19 ร่วมถึงข้อมูลพื้นฐาน การให้บริการต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ควรทราบ และหลังจากบรรยายพิเศษได้แยกกลุ่มเพื่อพบคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

          รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ กล่าวว่า “ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 53 จำนวน 582 คน เข้าสู่ครอบครัวศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ได้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 โดยมีวิสัยทัศน์ “คณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ” ในวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตของการเป็นนักศึกษาอย่างสมบูรณ์ ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ สำหรับบทบาทของคณะศึกษาศาสตร์จะมีหน้าที่ในการให้การศึกษา บ่มเพาะ สร้างบัณฑิตและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีทั้ง วิทยา จริยา และปัญญา และ สำหรับการจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของบุตรหลานท่าน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ตลอดระยะเวลา 4 ปี ศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้ปกครองถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้นักศึกษาประสบผลความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ดังนั้นข้อมูลที่ท่านผู้ปกครองจะได้รับทราบจะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านประสบผลสำเร็จในการศึกษา”