แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า 2019

  1. ตารางสอนของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามวันเวลาเรียนที่กำหนดไว้ใน มข.30
  2. การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ในช่วงตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2564 ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น
  3. การจัดการเรียนการสอน หลังวันที่ 10 กันยายน 2564 ให้พิจารณาจากประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  4. การทดสอบย่อยและการสอบกลางภาค ให้ดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์หรือปรับรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อน