ศึกษาศาสตร์รุกสร้างการเชื่อมต่อนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคใหม่กับภาคเอกชน และเปิดพื้นที่ Educational Innovation Hub เพื่อยกระดับผลงานวิจัยและพัฒนาและสร้างมูลค่าไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด Educational Innovation Hub เปิดพื้นที่รับผู้บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณณัฐสิยา อัศวเหม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท อักษร เนกซ์ (Aksorn NEX) บริษัทในเครือ อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนา และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ทางด้านการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) และสร้างเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีภาะวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ต้นแบบของนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ได้ร่วมในกิจกรรม Educational Innovation Hub ในครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงนวัตกรรมของนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ที่พัฒนาด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของ ครู และนักเรียน และยกระดับการศึกษาของชาติ”

คุณณัฐสิยา อัศวเหม กล่าวว่า “บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการพัฒนาทั้งกระบวนการเรียนการสอน ไม่ได้เฉพาะหนังสือเรียนหรือสื่อการสอน เรามุ่งเน้นไปถึงการนำเครื่องมือเข้าช่วยครูในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และสืบเนื่องจากการลงนามความร่วมกับกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นเป้าหมายของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ตรงกันและโอกาสที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะมีความร่วมมือในการพัฒนา Learning Solution เข้าไปสู่โรงเรียน ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูในชั้นเรียนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่ประเทศชาติต้องการ”

ดยผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่นำเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วย 

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร 

งานวิจัย Computing Learning Package for Kindergarten 

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์

 1. บอร์ดเกมดิจิทัล เรื่อง Living or not
 2. บอร์ดเกมดิจิทัล เรื่อง Smart farming
 3. บอร์ดเกมดิจิทัล เรื่อง Vitamin monster
 4. บอร์ดเกมดิจิทัล เรื่อง Robotic city
 5. สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบดิจิทัล (Digital Learning Materials in Science)
 6. ชุดทดลองต้นทุนต่ำแบบพกพาสำเร็จรูปสำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับนาโน

ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 1. เกมกระดานที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก Smart Coding Creative kit
 2. เกมกระดานที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก AR Smart froggy
 3. อาจารย์วันชัย จันทการกุล อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ
 4. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ Stretching muscle

อาจารย์พรมณี หาญหัก อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ

กลไม้ wooden maze media

อาจารย์อาพร ตรีสูน อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ

 1. โปรแกรมเพิ่มคลังคำศัพท์แบบฝึกโยงเส้นจับคู่ภาพและคำศัพท์
 2. แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านความเข้าใจภาษาและการสื่อความหมาย
  การพัฒนาสื่อด้วย Visual Support ให้รู้ไว้ “ใกล้/ไกล”