วารสารศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รับการประเมินให้อยู่ TCI กลุ่มที่ 1

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เว็ปไซต์ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย tci-thailand.org ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) จำนวนวารสารทั้งหมด 194 วารสาร โดย วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การกำกับดูแลโดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ เป็นบรรณาธิการวารสาร และมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการหลักอย่างเป็นทางการที่จัดทำในนามคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับนักการศึกษา นักวิจัย นักพัฒนา และนักปฏิบัติ ทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านศึกษาและสหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านการศึกษาและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลของวารสารวิชาการ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (tci-thaijo.org)