ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เยี่ยมชมห้อง Active Learning

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.รักษวร ใจสะอาด หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมห้อง Digital Learning Laboratory และ ห้อง ED-TEAL ของคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ได้แนะนำระบบการใช้งานของห้องและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำห้องเรียนแบบ Active Learning