ศึกษาศาสตร์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง ED-TEAL และ ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมต้อนรับ ซึ่งหลังจากพิธีต้อนรับ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ได้บรรยายรูปแบบในการการจัดการเรียนการสอน และแนะนำการให้บริการด้านการศึกษาต่างๆ ภายในคณะศึกษาศาสตร์ จากนั้นนักศึกษาได้แยกเข้าพบอาจารย์ประจำสาขาวิชา

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ โดยในปีการศึกษา 2564 นี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาโท 184 คน และระดับปริญญาเอก 23  คน รวมทั้งหมด 214  คน ซึ่ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มาเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ว่าเป็นคณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ทุกคนจะยึดเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนทัศน์ใหม่  และสามารถสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด ขอให้ทุกคนใช้เวลาในมหาวิทยาลัย อย่างคุ้มค่าในการพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ด้าน เช่น ทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน องค์กร และพร้อมสู่การปรับตัวในยุคของ Education Transformation อย่างสมบูรณ์”