คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมแผนปฏิบัติการ KKUED OKRs Mapping ปีงบประมาณ 2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมเตรียมแผนปฏิบัติการ OKRs ประจำปี โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร เป็นผู้บรรยายการจัดทำ KKUED OKRs Mapping โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นรองคณบดีทุกฝ่ายพร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากร ร่วมกันระดมสมองและเสนอแนะกำหนดเป้าประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการ OKRs ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีเป้าตอบวิสัยทัศน์และเกณฑ์ EdPEx เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล