ประชุมเตรียมความพร้อม พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ Flipped Classroom

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่ทางศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ด้วย Flipped Classroom” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอบรม โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ หัวหน้าส่วนงานการจัดการความรู้ด้านเทคนิค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในการบรรยายอบรม

ซึ่งการอบรมในครั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ที่ตอบสนองผู้เรียนยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้แตกต่างไปจากเดิมปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามกระแสสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งเพื่อสร้างว่าที่คุณครูภายใต้การผลิตของคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นครูผู้ที่พร้อมสู่การพลิกโฉมการเรียนรู้วิถีใหม่ พร้อมอัปเดตข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีด้านการศึกษา ร่วมถึง EduLearn ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่พัฒนาโดยทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่จะเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ร่วมถึงครูโรงเรียนสาธิตฯ ในการพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป