ศึกษาศาสตร์รับมอบทุน คุณอรรถพล เลาห์ขจร ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ คุณอรรถพล เลาห์ขจร ประธานคณะกรรมการบริหาร Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co., Ltd. Vietnam ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 ได้มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 350,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่่ผ่านมา ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมรับมอบทุนการศึกษาโดยมี ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง เป็นผู้แทนในการมอบทุน และคณะศึกษาศาสตร์จะจัดสรรทุนการศึกษานี้ให้แก่นักศึกษาต่อไป

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ในงาน คืนสู่เหย้าเรารัก มข. 58ปี แห่งความภูมิใจ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมในงานพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแกศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะและศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2563-2564 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัล 

โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

• นายสำเนา เนื้อทอง ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2563

• นายนิวัฒน์ แก้วเพรช ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564

• นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2563

• นายสังวร นัดทะยาย ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2563

• ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2564

• ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2564

ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่นระดับทอง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่นระดับทอง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน”พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564″ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องออคิดแกรนด์บอลรรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศ (บัวแก้วเกียรติยศ)” ประจำปี 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ*** วันและเวลาในการเข้ารับรางวัลแจ้งให้ทราบในภายหลัง

นศ.สาขาการสอนภาษาไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปสั้น ANTI FAKE NEWS

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย “ทีมมั่นใจเกินร้อย หนูน้อยคนเก่ง” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอสั้นที่ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม จัดโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทีมประกอบด้วย นายชินวัฒน์ อรัญทม นายเจษฎา เรือนนา นางสาวแพรพานทอง บัวหิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย โดยรับมอบรางวัลจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในกิจกรรมแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการและพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดี น.ส.มธุรส เมืองสุข ได้รับเห็นชอบผ่านการประเมินผลงาน “นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ”

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 คือ “นส.มธุรส เมืองสุข” เห็นชอบในการกำหนดตำแหน่ง “นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ”

ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” สาขาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รับโล่ชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย ประจำปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เนื่องในโอกาสเข้ารับโล่ชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย ประจำปี 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “อาจารย์ชำนาญการ”

คณาจารย์ศึกษาศาสตร์ เข้ารับพระราชทาน “รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อรับพระราชทาน “รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564” โดยในครั้งนี้ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ได้รับรางวัลจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและรับพระราชทานรางวัล อันได้แก่ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รับพระราชทาน รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ, ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ รับพระราชทาน รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, อ.ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รับพระราชทาน รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, อ.ดร.ภาวัต ไชยพิเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา รับพระราชทาน รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ(ระดับปริญญาเอก), อ.ชินภัทร จันทร์เรือง อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา รับพระราชทาน รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ (ระดับปริญญาโท) และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รับพระราชทาน รางวัลคณบดีเกียรติยศ ในครั้งนี้ด้วย “รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” จัดโดย สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ทุมเท เสียสละจนเกิดผลดีแก่ราชการ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยให้ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณยกย่องชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับ