ฝ่ายวิจัยฯ ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนา ED Research Program ขอรับกรอบการจัดสรรทุนและการระดมสมองโครงการวิจัย บพท.

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์จัดสัมมนา“การพัฒนาแผนงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ (ED Research Program) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนแบบมุ่งเป้า จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ร่วมกับ รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ คณะศึกษาศาสตร์

เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความรู้ความเข้าใจกรอบ การจัดสรรทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และระดมสมองเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับกรอบการจัดสรรทุนเพื่อให้ได้รับการพิจารณา ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติภัยเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอุบัติภัยเบื้องต้น โดยมี ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ และบุคลากรร่วมอบรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและฝึกทักษะในการรับมือกับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเน้นไปที่ด้านอัคคีภัย เพื่อป้องกัน ระงับ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี นายมรกต สุบิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ได้รับความรู้และทักษะในการป้องกัน รับมือ และตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมไปถึงได้ฝึกฝนทักษะในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและปลอดภัย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของในการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความรู้ในการดูแลความปลอดภัยของแก่คณาจารย์และนักศึกษา ในคณะศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวดดีมีสุข” สร้างทักษะเสริม ช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป้นเลิศด้านสุขภาวะทางจิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “นวดดีมีสุขเพื่อเสริมสมรรถนะในการเรียนและการทำงาน” วิทยากรโดยคณาจารย์จากสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.กภ.คุรุศาสตร์ คนหาญ, อ.ดร.กภ.ทิวาพร จาดเปรม, Mr.Lee Daid Johnson, กภ.ชวิน สาลีนุกุล ถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้เทคนิคการนวดผ่อนคล้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อผ่อนคลายร่างกาย โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของนักศึกษา

ศึกษาศาสตร์รวมพลัง “Kick Off The Plans 2022”

เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Kick Off The Plans) และการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective Key Results (OKRs) ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยการนำทีมผู้บริหารคณะฯ ของ ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม โรงแรมแม่โขง เฮอริเทจ และโรงแรมสิริ รีเจ้นท์ จังหวัดนครพนม

ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตอนหนึ่งว่า “สืบเนื่องจากการที่คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Kick Off The Plans) และการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective Key Results (OKRs) ประจำปีงบประมาณ 2566  นี้ เพื่อให้การเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการมีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ ความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงานปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ และเป็นไปตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวนโยบาย พันธกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ และวันนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชียวชาญ และมีประสบการณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ในเรื่องของ ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ในเรื่องของ ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ วันนี้”

          จากนั้นมีการเสวนาใน หัวข้อ ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ โดย  ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม และอาจารย์ จรินทร โคตรพรม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากร             ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective Key Results (OKRs) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วย หลังจากที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแต่ละฝ่ายงานได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมของหลักสูตร ที่เชื่อมโยงกับโครงการหลักของคณะศึกษาศาสตร์ และได้พิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่แต่ละฝ่ายงานสามารถดำเนินการได้ภายใต้บริบทการบริหารจัดการของแต่ละฝ่ายงาน พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดหลัก OKRs โดยดำเนินงานผ่านโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ OKRs บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ต่อไป

ผนึกกำลัง 28สถาบัน ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ (ITALS) ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ThaiAECT) จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35” ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล มอบหมายให้ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ  ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานฯ และ ศ.ดร.ปรัชนันท์ นิลสุข นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์ นักวิจัย นักการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จาก 28 สถาบัน กว่า 300 คน ที่ร่วมในการประชุมฯ

โดยกิจกรรมในวันแรกประกอบด้วย Workshop ด้านความรู้ทางนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ใน 6 หัวข้อ 1).การสร้าง Digital Classroom 2).สนุกกับการเรียนด้วย Board Game for Learning 3).สร้างผู้เรียนให้เป็น Innovative Learners ผ่าน Coding 4).สร้างการเรียนรู้แบบไร้รอยต่อด้วย Fliped Classroom 5).สร้าง Online Academy ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วด้วย New Platform 6).นวัตกรรทจักรวาลนฤมิตร Metaverse และในวันที่ 2 การบรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ในหัวข้อ “เทคโนโลยีกับการสร้างกำลังคนแห่งอนาคต” การบรรยายพิเศษ โดย คุณดิศเรศ ประจิตต์มุทิตา อุปนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ การบรรยายพิเศษ ศ.ดร.ปรัชนันท์ นิลสุข นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา “บทบาทของวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ชาญฉลาด” และในวันที่ 3 กิจกรรม Innotalk จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายกรณีศึกษา และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35” โดยความร่วมมือหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ (ITALS) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ThaiAECT) เป็นเจ้าภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชารวมถึงการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา นำมาแชร์เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยต่อไปในอนาคต

กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู “เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่และการปรับตัวในโลกจริง”

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น และการปรับตัวในโลกจริง” มี รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งวิทยากรโดย อ.ดร.ชินตา พิมพ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการให้คำปรึกษา และ นายบัญชาฤทธิ์ พลพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 รวมถึงผู้สนใจ ในเรื่องการปรับตัวและเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัยและสังคมปัจจุบันที่มีสิ่งเร้ามากมายที่จะกระทบถึงการศึกษา เพื่อที่ให้นักศึกษามีเกราะป้องกันในการใช้ชีวิตลดความเครียดสะสมและก้าวเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครู โดยกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการ Soft Skills For Teacher เสริมความเป็นครูสู่พลเมืองโลก โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงานแห่งอนาคตสำหรับคณาจารย์

ฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงานแห่งอนาคต ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 1 (จะสามารถฝึกใช้อุปกรณ์จริง) และ ผ่านระบบ ZOOM (รับฟังแบบออนไน์) UpSkill สู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ของวิถีการทำงานแห่งโลกเสมือน

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงานแห่งอนาคต

ฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงานแห่งอนาคต ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 1UpSkill สู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ของวิถีการทำงานแห่งโลกเสมือน

คณะศึกษาศาสตร์ จัดค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 18 ออนไลน์

เมื่อระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 18” ในรูปแบบไฮบริด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทในการจัดกิจกรรม และ นางสาวสุธิตา ภูใบบัง ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับสมาชิกชาวค่าย

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 18 เป็นโครงการหนึ่งในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตวิญญาณความศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ฝึกประสบการณ์ การวางแผน ทำให้เกิดทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกัน รวมถึงสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 18 เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจในวิชาชีพครูจากทั่วประเทศ ได้เข้ามาทำความรู้จักกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ และบรรยากาศของความสนุกสนานมากมายภายในค่าย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ด้านวิชาการที่ไปด้วยเกร็ดความรู้และเนื้อหาสาระต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสู่การเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู การได้ทดลองสอนเสมือนจริง และได้ลองใช้ชีวิตอย่างครูมืออาชีพ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนของครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมเปิดโลกสาขาตามหาความฝัน และกิจกรรมภาคปฏิบัติต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น “Into the Wonderland ท่องโลกแฟนซี” กิจกรรมถาม-ตอบ พูดคุยกับอาคันตุกะ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมน้องค่ายแนะนำตัวเอง “วาดฝันไว้ข้างฝาและเรียนรู้ดินแดนชาวสานฝัน” กิจกรรมสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง “โฮมฮวมฮับหล่าบูชา เจ้าพ่อมอ” กิจกรรมออกแบบและนำเสนอการสอน “เมื่อฉันเป็นครูใน Teaching Land” และกิจกรรมสอบ PAT 5 เตรียมพร้อมสู่ความถนัดวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จำนวน 180 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไซต์ นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย จำนวน 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 180 คน จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4,038 คน เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ รวมจำนวนทั้งหมด 370 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับคำชื่นชมจากนักเรียนและสมาชิกค่ายอย่างดียิ่ง

ศึกษาศาสตร์สร้างความพร้อมให้กับนักวิจัยจัดบรรยายพิเศษการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ทุน Fundamental Fund ปีงบ 2566

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อได้ได้รับทุนวิจัย ภายใต้คำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566″ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการบรรยาย และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ กล่าวรายงาน โดยการบรรยายในครั้งนี้เป็นการให้ทิศทาง แนวทาง และแนวปฏิบัติในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงการกำหนดผลลัพธ์และผลกระทบปลายทางของชุดโครงการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องตามคลัสเตอร์ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและของประเทศ ภายใต้ทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับทุนในปีงบประมาณ 2566 ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยทางด้านการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

อีกทั้งช่วงท้าย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฯ คณะศึกษาศาสตร์ นำการดำเนินการ workshop เพื่อนำเสนอสารสนเทศผลลัพธ์ที่คาดหวังของการวิจัยตามข้อกำหนดของแหล่งทุน และสารสนเทศเกี่ยวกับวารสารคุณภาพสูงจำเพาะทางด้านการศึกษาที่อยู่ในระดับ Q1 ตามดัชนีของฐานข้อมูล Scopus และเป็นวารสารจำเพาะเจาะจงในกลุ่มย่อย Education ที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาย่อยต่าง ๆ ทางการศึกษาตามโครงสร้างของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยอีกด้วย