ศึกษาศาสตร์รวมพลัง “Kick Off The Plans 2022”

เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Kick Off The Plans) และการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective Key Results (OKRs) ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยการนำทีมผู้บริหารคณะฯ ของ ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม โรงแรมแม่โขง เฮอริเทจ และโรงแรมสิริ รีเจ้นท์ จังหวัดนครพนม

ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตอนหนึ่งว่า “สืบเนื่องจากการที่คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Kick Off The Plans) และการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective Key Results (OKRs) ประจำปีงบประมาณ 2566  นี้ เพื่อให้การเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการมีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ ความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงานปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ และเป็นไปตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวนโยบาย พันธกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ และวันนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชียวชาญ และมีประสบการณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ในเรื่องของ ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ในเรื่องของ ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ วันนี้”

          จากนั้นมีการเสวนาใน หัวข้อ ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ โดย  ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม และอาจารย์ จรินทร โคตรพรม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากร             ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective Key Results (OKRs) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วย หลังจากที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแต่ละฝ่ายงานได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมของหลักสูตร ที่เชื่อมโยงกับโครงการหลักของคณะศึกษาศาสตร์ และได้พิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่แต่ละฝ่ายงานสามารถดำเนินการได้ภายใต้บริบทการบริหารจัดการของแต่ละฝ่ายงาน พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดหลัก OKRs โดยดำเนินงานผ่านโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ OKRs บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ต่อไป

คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือพันธมิตร APEC Thailand 2022 เพื่อขับเคลื่อน Let’s Code Thailand

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือ Let’s Code Thailand เครือข่ายพันธมิตร APEC ซึ่งประกอบด้วย Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation of Thailand (MHESRI)’s Office of National Higher Education, Science, Research and Innovation Policy Council (NXPO) & PMU-B, The Asia Foundation (TAF), Digital Makers Asia Pacific (DMAP) และ Google พร้อมกับการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม แพลตฟอร์มดิจิทัลระดับสากลที่ใช้ในการสร้างกำลังคนสู่อุตสากรรมยุคดิจิทัลของประเทศต่างๆ รวมถึงภาคเอกชนที่มีความต้องการกำลังคนด้านนี้อย่างมากและขาดแคลนสูง คณะศึกษาศาสตร์ยังได้รับโอกาสให้แลกเปลี่ยนนวัตกรรมระดับสากล กับ CEO ของ Code Combat ในการนำมาใช้สร้างทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) ซึ่งรองรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานให้สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้ในระดับที่สูงขึ้น อาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจากการเรียนด้วยแพลตฟอร์มนี้จะได้รับ certificate รับรองสมรรถนะที่เชื่อมโยง profile กับภาคเอกชนที่ต้องการรับเข้าไปทำงานจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังเจรจาความร่วมมือกับกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (TPA) ที่จะเน้นการพัฒนากำลังคนขั้นสูงที่รองรับอุตสากรรมเฉพาะด้าน พร้อมการสนับสนุนจาก บพค. ที่จะเป็นผู้ประสานทุกภาคส่วนให้เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศที่รองรับกำลังคนด้าน AI., Robotics, และ Creative Digital รวมไปถึงมูลนิธิเอเชียที่พร้อมผลักดันและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการสร้างกำลังคนอุตสากรกรรมดิจิทัล ผลการจากเข้าร่วมประชุมความร่วมมือในครั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ จะได้นำมาสู่การจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโค้ดดิ้งสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ต่อไป ซึ่งจะได้นำนวัตกรรมและแพลตฟอร์มระดับสากลเหล่านี้ลงสู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทุกระดับ และขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาทั่วภาคอีสาน รวมไปถึงประเทศในภูมิภาคอาเซี่ยนต่อไป

ผนึกกำลัง 28สถาบัน ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ (ITALS) ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ThaiAECT) จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35” ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล มอบหมายให้ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ  ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานฯ และ ศ.ดร.ปรัชนันท์ นิลสุข นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์ นักวิจัย นักการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จาก 28 สถาบัน กว่า 300 คน ที่ร่วมในการประชุมฯ

โดยกิจกรรมในวันแรกประกอบด้วย Workshop ด้านความรู้ทางนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ใน 6 หัวข้อ 1).การสร้าง Digital Classroom 2).สนุกกับการเรียนด้วย Board Game for Learning 3).สร้างผู้เรียนให้เป็น Innovative Learners ผ่าน Coding 4).สร้างการเรียนรู้แบบไร้รอยต่อด้วย Fliped Classroom 5).สร้าง Online Academy ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วด้วย New Platform 6).นวัตกรรทจักรวาลนฤมิตร Metaverse และในวันที่ 2 การบรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ในหัวข้อ “เทคโนโลยีกับการสร้างกำลังคนแห่งอนาคต” การบรรยายพิเศษ โดย คุณดิศเรศ ประจิตต์มุทิตา อุปนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ การบรรยายพิเศษ ศ.ดร.ปรัชนันท์ นิลสุข นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา “บทบาทของวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ชาญฉลาด” และในวันที่ 3 กิจกรรม Innotalk จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายกรณีศึกษา และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35” โดยความร่วมมือหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ (ITALS) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ThaiAECT) เป็นเจ้าภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชารวมถึงการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา นำมาแชร์เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยต่อไปในอนาคต

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565

ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันผลิตและพัฒนาครูลงนาม MOU ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลงนามความร่วมมือและพัฒนาแนวทางการทำงานระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กับสถาบันผลิตและพัฒนาครู 9 แห่ง ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ 

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ดูแลเด็กจำนวนไม่มาก เราต้องการครูที่มีมากกว่าองค์ความรู้ เขาต้องเป็นเหมือนพ่อแม่ของเด็ก ๆ มีความรู้ด้านโภชนาการ ส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตได้ มีความเห็นอกเห็นใจ และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความรักความภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้เขาทำงานอย่างสุดความสามารถ พร้อมทำทุกอย่างให้เด็กในพื้นที่มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น”

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนยากจนด้อยโอกาส ซึ่งมีศักยภาพและมีใจรักอยากเป็นครูให้ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในท้องถิ่น และได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและเป็นชุมชนบ้านเกิด เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูและการโยกย้าย โดยคาดหวังว่านักศึกษาผู้รับทุนจะได้รับการบ่มเพาะจิตวิญญาณความเป็นครู และเป็นนักพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพสอดคล้องกับโจทย์การทำงานในท้องถิ่น

คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์อาคารและพัฒนาพื้นที่ ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด Innovation, Creativity, Safety and Smart

อาคารคณะศึกษาศาสตร์ปัจจุบันได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2538  และได้มีการปรับปรุงทางกายภาพและใช้งานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลากว่า 27ปี จากการสำรวจสภาพปัญหาและการใช้งานอาคาร พบว่าสภาพสีของอาคารมีรอยด่างและสีหลุดล่อนกระจายในอากาศ ทั้งยังพบปัญหาเรื่องนกพิราบบินเข้ามาทำรังและปล่อยสิ่งปฏิกูลภายในอาคารเป็นจำนวนมาก ส่งเสียงและกลิ่นรบกวน ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยกับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและกายภาพในเชิงระบบ

จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์อาคารและพัฒนาพื้นที่ ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์  เพื่อการเรียนรู้และการทำงานให้น่าอยู่น่าเรียน พร้อมสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธโรจนปัญญาแห่งใหม่เพื่อหลอมรวมจิตใจและพื้นที่ทางศาสนพิธี โดยได้มีระยะเวลาในการดำเนินการ 180 วัน ซึ่งจะทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมได้รับการพัฒนาสอดรับกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ทศวรรษที่ 6 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2380/2565) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)” หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร (แบบ นร./กสศ.01) ได้ที่ https://kku.world/3qse1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 091-8617256 หรือ Facebook : ครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ NTIE 2022 การประชุมวิชาการระดับชาติ ระยะเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายภาคอีสานตอนบน ครั้งที่ 2

กำหนดการ The 2nd National Teacher Induction Expo (NTIE2022) การประชุมวิชาการระดับชาติ ระยะเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายภาคอีสานตอนบน ครั้งที่ 2 ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบนสำหรับครูคืนถิ่นรุ่นบรรจุปี 61 และ 62 วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (รูปแบบออนไลน์)

ศึกษาศาสตร์ร่วมมหกรรมบริการชุมชน KKU CSV

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร นำกิจกรรม องค์ความรู้ และนวัตกรรม ร่วมมหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้โอกาสเด็กๆ และประชาชน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมประกอบไปด้วย 1. satit robotic โดย อาจารย์ ดร.นนท์ จรุงศิรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและทีมงาน 2. Mini tennis โดย อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ อาจารย์ตรงกัณฑ์ มุกสิกพันธุ์ 3.การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเด็กเรียนรู้ช้า โดย อาจารย์ ดร.ชนิตา พิมพ์ศรี และทีมงาน
งานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”เป็นงานมหกรรมการบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกกว่า 41 หน่วยงานมาให้บริการ ขยายพื้นที่การให้บริการเกือบเท่าตัว สอดคล้องกับ ปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ KKU CSV  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณลานชั้น 1 สถานีรถไฟ ในตัวอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการชุมชุน” โดยมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมมาใช้บริการในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก

ครบรอบ 54ปี ศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตร และเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54ปีได้มีพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

ในภาคเช้า กิจกรรมทำบุญตักบาตร นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ผู้อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารส่วนคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีตักบาตรมีหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม พร้อมคณะภิกษุสงฆ์ ร่วม 7 รูปจากวัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ออกรับบิณฑบาตร ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าคณะศึกษาศาสตร์ จากนั้นผู้เข้าร่วมพร้อมกันในห้องประชุมสายสุรี จุติกุล เข้าร่วมในพิธีสงฆ์และถวายภัตตหาร ถวายบังสุกุล จุติปัจจัยเครื่องไทยธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คณาจารย์และบุคลากรผู้ล่วงลับ จากนั้นคณะผู้บริหารคณาจารย์และผู้มีเกียรติร่วมถวายต้นผ้าป่าสามัคคีที่รวบรวมจากผู้มีจิตศรัทธาจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะต่างๆ คณาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ทอดถวายแก่หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม สมทบทุนสร้างโรงพยาบาล โดยมียอดผ้าป่าสามัคคีรวม 294,649.75 บาท จากนั้นผู้บริหารและบุคลากรร่วมมอบทุนการศึกษาและครื่องอุปโภค บริโภค ณ โรงเรียนศรีสังวาล, โรงเรียนสอนคนตาบอด, สถานแรกรับเด็กกำพร้าบ้านแคนทอง, มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก)

และในภาคบ่าย คณะศึกษาศาสตร์ จัดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ รางวัลบุคลากรดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาปัจจุบัน ของคณะศึกษาศาสตร์ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 เพื่อประกาศไวให้เป็นเกียรติแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน