ศึกษาศาสตร์ มข. หารือ MOU ระดับบัณฑิตศึกษา Shaanxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Shaanxi Normal University (陕西师范大学) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 

  • รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
  • รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
  • อ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ
  • ผศ.นารีนารถ กลิ่นหอม อาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาจีน
  • อ.ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาจีน 

การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย Shaanxi Normal University โดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และหลักสูตรทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมจาก Faculty of Education, Shaanxi Normal University ได้แก่ 

  • Prof. Sen Li (李森) Dean of Faculty of Education
  • Prof. Hongliang Ma (马红亮)  Associate Dean (International)
  • Dr. Kai Ren (任凯), International Partnership Manager 

การหารือ MOU นี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างพันธมิตรทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Shaanxi Normal University เพื่อเปิดโอกาสแก่คณจารย์และนักศึกษาทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและวัฒนธรรมในทั้งสองประเทศ

“ดั่งสายสุรีย์ส่องหล้า อาจาริยาส่องทาง” พิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีไหว้ครู “ดั่งสายสุรีย์ส่องหล้า อาจาริยาส่องทาง” สะท้อนถึงความเคารพที่เป็นแสงสว่างส่องทางให้แก่ศิษย์ทุกคน โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานในพิธี 

กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงเทิดพระคุณครู และกล่าวบทระลึกถึงพระคุณครูโดยนักศึกษา และการขับร้องสรภัญญะนมัสการพระคุณครู ในต่อมานักศึกษาทุกระดับได้นำพานไหว้ครูขึ้นมอบแก่คณาจารย์บนเวที นักศึกษาตัวแทนกล่าวคำกลอนสดุดีพระคุณครู และนายปฏิพล หฤแสง นายกสโมสรนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตน ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและขอบพระคุณคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้แก่นักศึกษา

ในโอกาสนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ได้มอบทุนให้จำนวน 220,000 บาท ชมรมผู้เกษียณอายุราชการคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบทุนให้จำนวน 60,000 บาท และรศ. ลัดดา ศิลาน้อย ได้มอบทุนจำนวน 20,000 บาท โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้รับมอบ และทางคณะฯ จะจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาต่อไป และยังได้มีการมอบเกียรติแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น และ นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้กล่าวว่า “พิธีไหว้เป็นพิธีอันศักดิ์ที่ถือปฏิบัติต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่าทุกสาขาอาชีพมีครูผู้เป็นดั่งแสงสว่างส่องทางให้แก่ศิษย์ คอยอบรมบ่มเพาะ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์เสมอมา และโดยอย่างยิ่งคณะศึกษาศาสตร์ของเราเป็นคณะผลิตครู กิจกรรมนี้ยิ่งจะทำให้นักศึกษาวิชาชีพครูของเรามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเองมากยิ่งขึ้นไปด้วย อีกทั้งยังเป็นพิธีที่นักศึกษาจะได้แสดงความเคารพต่อคณาจารย์ของตน ผู้เป็นครูที่คอยสร้างครูมา ถือเป็นการขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยจิตวิญญาณแห่งครูผู้ให้ คอยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์มาตลอด ทุกท่านต่างมีใจที่อุทิศเพื่อการศึกษา และหวังจะสร้างบุคลากรคนเก่งและเต็มไปด้วยศักยภาพเพื่อไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ CALL FOR PAPER | ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICER2023

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ (Call for paper) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Educational Research (ICER 2023) ภายใต้หัวข้อ “Quality Education for all: Pedagogy, Technology, and Life long Learning” จัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ในรูปแบบออนไลน์ (Hybrid conference)

Sub-Themes

• Pedagogy, Learning, and Curriculum (PLC)

• Technology – enhanced Learning (TeL)

• Educational Administration, Assessment and Evaluation, and Psychology (EAP)

• Teacher Education Development (TED)

กำหนดส่งผลงาน
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : https://icer.kku.ac.th/

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566

กำหนดการ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

ภาคเช้า

เวลา    08.30 น.         ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

เวลา    09.00 น.         ชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์

เวลา    09.10 น.        กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  แนะนำผู้บริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
โดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   

เวลา    09.20 น.         แนะนำการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เวลา    09.40 น.         แนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการและ
ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เวลา    10.00 น.         แนะนำรูปแบบการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2566
โดย นายปฏิพนธ์ หฤแสง (นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2566)
ประชาสัมพันธ์การเข้าชมวิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน สถานที่
ภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา    10.20 น.         กิจกรรม ถาม-ตอบ

เวลา    10.30 น.         พักรับประทานอาหารว่าง        

เวลา    10.40 น.         กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ED KKU โดยสโมสรนักศึกษา

เวลา    12.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย

เวลา    13.00-16.00 น. นักศึกษาใหม่ พบคณาจารย์สาขาวิชา/วิชาเอก: รับผิดชอบโดยสาขาวิชาฯ/วิชาเอก) และนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนปฐมนิเทศแยกสาขาวิชาตามห้องต่างๆ ดังนี้

สาขาวิชา/วิชาเอกห้องชั้น
คณิตศาสตรศึกษาED14474
วิทยาศาสตร์ศึกษาED11011
คอมพิวเตอร์ศึกษาED-TEAL4
พลศึกษาED14544
การสอนภาษาญี่ปุ่นED14554
สังคมศึกษาED15095
การสอนภาษาไทยED14064
การสอนภาษาอังกฤษฯED14074
ดนตรีศึกษาED14564
ศิลปศึกษา                  ED15665
วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา
วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
ประชุมสายสุรี จุติกุล2

ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ในการประชุมติดตามผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ได้มีการรับฟังการรายงานผลการก่อสร้างพร้อมด้วยรับฟังข้อเสนอแนะในการติดตามการก่อสร้างอาคาร

กำหนดการกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom meeting

ภาคเช้า ช่วงที่ 1

ผ่านระบบ Zoom Meeting
https://kku.world/yhel1
Meeting ID: 920 8375 7219
Passcode: 12345

08.30 น.     ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่พร้อมกันในห้อง ZOOM
09.00 น.     ชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์
09.10 น.      กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
09.20 น.      แนะนำการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
                โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ)และถาม-ตอบ
09.40 น.      แนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการและทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
                โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์) และถาม-ตอบ
10.00 น.      แนะนำรูปแบบการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2566
                โดย นายปฏิพนธ์ หฤแสง (นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566)
10.20 น.      ชมวิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน สถานที่ ภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                โดย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 และถาม-ตอบ

ภาคเช้า ช่วงที่ 2

ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่พบคณาจารย์สาขาวิชาฯ
เวลา 10.30 – 12.00 น.

คณิตศาสตรศึกษา
https://kku.world/paxdk
Meeting ID: 845 914 8543
Passcode: math
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ภัทรวดี แพงจันทร์
ติดต่อ : 098-615-4435
วิทยาศาสตร์ศึกษา
https://kku.world/cv0yu
Meeting ID: 852 616 4883
Passcode: sci
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.สุพิชญาภรณ์ คำตะพันธ์
ติดต่อ : 098-139-3233
คอมพิวเตอร์ศึกษา
https://kku.world/xmi9h
Meeting ID: 233 211 9589
Passcode: com
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.สิริกร ห้องแซง
ติดต่อ : 093-502-5417
พลศึกษา
https://kku.world/3irkr
Meeting ID: 920 724 5655
Passcode: pe
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จิตสุนันท์ ข่าทิพย์พาที
ติดต่อ : 099-463-1620
การสอนภาษาญี่ปุ่น
https://kku.world/lk6ze
Meeting ID: 631 903 3239
Passcode: tjl
ผู้รับผิดชอบ : นายสถบดี แสนมี
ติดต่อ : 082-582-4684
สังคมศึกษา
https://kku.world/u7zu0
Meeting ID: 306 415 5240
Passcode: soc
ผู้รับผิดชอบ : นายณัฐกิตต์ จำปาจีน
ติดต่อ : 096-286-7636
การสอนภาษาไทย
https://kku.world/h6mo7
Meeting ID: 747 027 4317
Passcode: ttl
ผู้รับผิดชอบ : นายณภัทร ชมภู
ติดต่อ : 091-868-7626
การสอนภาษาอังกฤษ
https://kku.world/i9jn4
Meeting ID: 889 614 1281
Passcode: tesol
ผู้รับผิดชอบ : นายภูมินทร์ เกณสาคู
ติดต่อ : 098-863-3774
ศิลปศึกษา
https://kku.world/efzat
Meeting ID: 675 685 5201
Passcode: art
ผู้รับผิดชอบ : นายธีรพล สมภิพงษ์
ติดต่อ : 065-704-4041
ดนตรีศึกษา
https://kku.world/jwado
Meeting ID: 451 892 5664
Passcode: music
ผู้รับผิดชอบ : นายปฏิพล หฤแสง
ติดต่อ : 081-544-7870
วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา
วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา

https://kku.world/936bl
Meeting ID: 611 248 9144
Passcode: ece
ผู้รับผิดชอบ : นายอัจฉริยวุธ พิมพ์ปัด
ติดต่อ : 061-620-9741      

นักศึกษาวิชาชีพครูเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกจริง ศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ และสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและผู้ประสานงานสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต และอาจารย์นิเทศก์ และ พิธี “มอบเข็มวิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 โดยมี ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเลขานุการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู และ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ประธานคณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ร่วมพูดคุยชี้แจงปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ขอบข่ายงานรวมถึงตอบข้อคำถาม และการนำเอากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(PLC) ร่วมในการออกฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตในการส่งนักศึกษาวิชาชีพครูออกฝึกสอนในโรงเรียนซึ่งถือเป็นการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมถึงนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการสอนในห้องเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาวิชาชีพครูออกฝึกประการณ์ปฏิบัติการสอน ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 540 คน

กิจกรรมประกอบด้วยในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 การสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและผู้ประสานงานสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต และ การสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดในรูปแบบ Online ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนานักศึกษาครูผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู E-PLC” โดย ผอ.วิภา ลัคนาพรวิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และร่วมพูดคุยและทำความเข้าใจร่วมกันถึง “การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” โดย ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและผู้ประสานงานสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตจะเป็นผู้ประเมินคะแนน และ การบรรยาย “บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ในการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)”  ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ประธานคณะกรรมการกำกับติดตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC

และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การปฏิบัติตนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” โดย ผอ.ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น การบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานการวิจัยในชั้นเรียน” โดย รศ.ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการวัดและประเมินผล และการการเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา” ผู้ดำเนินการเสวนา โดย อ.ปาณฐ์เตชัสก์ มิรัตนไพร  และ อ.ศิวกร แก่นสน ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายคุณาธิป จำปานิล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม อาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นายเอกมล  มาณะศิลป์ จากโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ซึ่งร่วมแบ่งปันประสบการณ์และข้อแนะนำในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู

ทั้งนี้ยังได้จัดพิธี “มอบเข็มวิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมมอบเข็มให้แก่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความพร้อมของนักศึกษาวิชาชีพครูที่จะออกฝึกสอนในสถานศึกษา