สร้างองค์ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษาครู จัดอบรม ”การยืนขอรับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการยื่นขอรับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรโดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพริน ผู้อำนวยการฯ คุณจิตตะวดี หล้าหา และคุณธรณ์เทพ ชำนิงาน นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และประเมินความเข้าใจในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการปกป้องสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ซึ่งไม่เพียงแต่เสริมความรู้ทางทฤษฎี แต่ยังให้แนวคิดวิธีการและแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษาวิชาชีพครูมีความพร้อมที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคต

Read More

ศึกษาศาสตร์ คุย บพค. หาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมหารือ ประเด็นการแสวงหาความร่วมมือกำลังคนของประเทศไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมหารือกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) บพค. นางสาวจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. และประธานคณะประสานงานงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ (SHA) และปัญญาประดิษฐ์ (AI/Coding) ประเด็นการวางแนวทางการผลิตและพัฒนาครู ด้วยสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดําเนินการร่วมออกแบบและจัดทํา(ร่าง) ข้อเสนอหลักสูตร HE Sandbox เพื่อการผลิตบัณฑิตครูรูปแบบใหม่ และจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การผลักดันโดยคุรุสภา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อพัฒนาโรงเรียนภายใต้ การดูแลของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิชาการให้กับเครือข่าย การศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ หารือร่วม The Asia Foundation ประเด็น เทคโนโลยีการศึกษา AI

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หารือร่วมกับ Mr. Thomas Parks ผู้บริหาร The Asia Foundation องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภูมิภาคเอเชียที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว และสร้างความเป็นผู้นำที่ก้าวล้ำในเอเชีย ร่วมกับ รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน Frontier Research บพค. ในประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรเจคการศึกษาเทคโนโลยี AI ของคณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอ AI for building new…

Read More

“Hackathon & Pitching E-SAN Thailand PMU-B Coding & AI Academy” เวทีแห่งโอกาสของเมล็ดพันธุ์สมรรถนะ Coding & Ai

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้ดำเนินงานโครงการวิจัยโมเดลระบบนิเวศการเรียนรู้ที่บูรณาการ Coding & AI สำหรับเยาวชน เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ได้พัฒนาความรู้ และทักษะระดับสูงผ่านหลักสูตร ด้านCoding และปัญญาประดิษฐ์ เป็นโครงการวิจัยซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนสำหรับโลกยุคใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มุ่งเน้นพื้นฐาน Coding และ AI  โดย Coding เป็นอีกหนึ่งทักษะ ที่จำเป็นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีลำดับขั้นตอน และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ การมีองค์ความรู้ด้าน Coding & AI จึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรองรับความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรของประเทศมีองค์ความรู้ ทักษะในการผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง เปลี่ยนจากประเทศผู้ใช้งานเป็นประเทศผู้ผลิต สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้ โดยเมื่อระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2565 มีพิธีเปิดกิจกรรม Hackathon & Pitching E-SAN Thailand PMU-B Coding…

Read More

คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนวัตกรรมด้านการศึกษาร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม”

คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนวัตกรรมด้านการศึกษาร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” และงาน “Food and Agro Tech 2023” ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพิธีเปิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ได้รับเกียรตจาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกล่าวรายงานในการจัดนิทรรศการ และ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดนิทรรศการฯ ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ นำเอานวัตกรรม Board Game Learning kits และ อาชาบำบัดเพื่อเด็กพิเศษ ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ อีกทั้ง…

Read More

ศึกษาศาสตร์นำนวัตกรรม Board Game Learning Kits ร่วมออกบูท นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม

เมื่อระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ร่วมออกบูทนิทรรศการ Board Game Learning Kits ในงาน นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และงาน Food and Argo tech 2022 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1.บอร์ดเกม : เมืองรักษ์โลก 2. บอร์ดเกม : Smart Coding Creative Kit 3.บอร์ดเกม : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4.บอร์ดเกม : AR Smart Froggy Unplugged Coding For Kids…

Read More

ศึกษาศาสตร์มองไกลจัดประชุมกลุ่มผู้เชียวชาญ The Future of Thai Citizen 2040 หวังสร้างพลเมืองแห่งอนาคตรองรับ 2040

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่รองรับการสร้างผู้เรียนแห่งอนาคต โดยในครั้งนี้ ได้จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Forum) ภายใต้หัวข้อ “The Future of Thai Citizen 2040”  โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมเป็นวิทยากรและเปิดการประชุม ณ ห้อง Digital Learning Laboratory ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ และแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Forum) ภายใต้หัวข้อ “The Future of Thai Citizen 2040” เป็นการประชุมที่รวมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ประกอบด้วย  ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ฉายภาพของยุทธศาสตร์และเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสร้างกำลังคนขั้นสูงและสร้างความเป็นเลิศเพื่อรองรับอนาคตประเทศไทยในอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยุคใหม่…

Read More

คณะศึกษาศาสตร์สร้างความเข้าใจหลักยุติธรรมและความสุจริตทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความสุจริตทางวิชาการอย่างสมานฉันท์”

เมื่อระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความสุจริตทางวิชาการอย่างสมานฉันท์ (Academic Honesty)” ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะฯ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ ซึ่งนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ท่านอดุลย์ ขันทอง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “หลักการของการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และการปรับกติกา กฎหมายให้เอื้อกับการใช้หลักการใช้รูปแบบของศูนย์สวมานฉันท์ สันติวิธี/ศูนย์คุ้มครองสิทธิของศาล ในมหาวิทยาลัย” และ รศ.สถาพร เริงธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้บรรยายในหัวข้อ “การเข้าร่วมเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ” และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินการด้านความยุติธรรมทางวิชาการของต่างประเทศ โดยผู้ร่วมเสวนา Prof. Dr. David Knauft, Prof. Dr. Phillip Giffeth, Prof. Courtney Cullen ร่วมกับผู้เข้าร่วมในการอบรมทุกท่าน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความสุจริตทางวิชาการอย่างสมานฉันท์ (Academic Honesty)” มุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก ร่วมถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสุจริตทางวิชาการ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติ นำไปสู่การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการสร้างสรรค์ผลงานโดยที่ใช้ความสามารถของตนเอง ภายใต้กรอบมาตรฐานจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ร่วมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ความสุจริตทางวิชาการสู่นักศึกษาวิชาชีพครูต่อไป

Read More

ศึกษาศาสตร์สร้างความพร้อมให้กับนักวิจัยจัดบรรยายพิเศษการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ทุน Fundamental Fund ปีงบ 2566

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อได้ได้รับทุนวิจัย ภายใต้คำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการบรรยาย และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ กล่าวรายงาน โดยการบรรยายในครั้งนี้เป็นการให้ทิศทาง แนวทาง และแนวปฏิบัติในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงการกำหนดผลลัพธ์และผลกระทบปลายทางของชุดโครงการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องตามคลัสเตอร์ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและของประเทศ ภายใต้ทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับทุนในปีงบประมาณ 2566 ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยทางด้านการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ อีกทั้งช่วงท้าย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฯ คณะศึกษาศาสตร์ นำการดำเนินการ workshop เพื่อนำเสนอสารสนเทศผลลัพธ์ที่คาดหวังของการวิจัยตามข้อกำหนดของแหล่งทุน และสารสนเทศเกี่ยวกับวารสารคุณภาพสูงจำเพาะทางด้านการศึกษาที่อยู่ในระดับ Q1 ตามดัชนีของฐานข้อมูล Scopus…

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมนิทรรศการ KKC Smart Education 2021

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และ ร่วมจัดนิทรรศการ “KKC Smart Education 2021 : เพราะการศึกษาต้อง Move on” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศ พร้อม ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ และ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยนิทรรศการในครั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้นำนวัตกรรม “บอร์ดเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดเชิงคำนวนสำหรับปฐมวัย” “นวัตกรรมบอร์ดเกม Unplugged Coding ที่ส่งเสริมการคิดขั้นสูงสำหรับเด็กและเยาวชน” และชุดการทดลอง “ระบบนิเวศการเรียนรู้ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ทางไกลเพื่อการบ่มเพาะสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล” ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล

Read More

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 การจัดการคุณภาพการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ The 14th International Conference on Educational Research 2021 หรือ ICER 2021 ภายใต้หัวข้อ “Maintaining Education Quality in Turbulent Times” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นพื้นที่การนำเสนอผลงานของนักการศึกษาจากหลายประเทศรวมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ภายใต้สถานะโควิด-19 ที่เป็นตัวแปลเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด รศ. ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการฯ และ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รศ. ดรภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “การประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 เป็นพื้นที่ที่รวบรวมเอาผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา นักการศึกษา…

Read More