คณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ สร้างความภาคภูมิใจคว้ารางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี

4 มิถุนายน 2567 – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ สร้างความภาคภูมิใจคว้ารางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• รางวัลประเภทแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” หัวหน้าโครงการ อาจารย์ปริศนา อานจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ
• รางวัลประเภทแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล” หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

โดยมี นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล ด้วยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Good Governace) เพื่อวางระบบกลไกการกำหนดมาตรการและนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีพร้อมกับการมอบรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการคัดเลือกและประกาศยกย่องผลงานที่มีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน/หน่วยงาน นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพพร้อม รับผิดชอบต่อสังคม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ