ศึกษาศาสตร์สร้างความพร้อมให้กับนักวิจัยจัดบรรยายพิเศษการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ทุน Fundamental Fund ปีงบ 2566

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อได้ได้รับทุนวิจัย ภายใต้คำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566″ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการบรรยาย และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ กล่าวรายงาน โดยการบรรยายในครั้งนี้เป็นการให้ทิศทาง แนวทาง และแนวปฏิบัติในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงการกำหนดผลลัพธ์และผลกระทบปลายทางของชุดโครงการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องตามคลัสเตอร์ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและของประเทศ ภายใต้ทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับทุนในปีงบประมาณ 2566 ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยทางด้านการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

อีกทั้งช่วงท้าย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฯ คณะศึกษาศาสตร์ นำการดำเนินการ workshop เพื่อนำเสนอสารสนเทศผลลัพธ์ที่คาดหวังของการวิจัยตามข้อกำหนดของแหล่งทุน และสารสนเทศเกี่ยวกับวารสารคุณภาพสูงจำเพาะทางด้านการศึกษาที่อยู่ในระดับ Q1 ตามดัชนีของฐานข้อมูล Scopus และเป็นวารสารจำเพาะเจาะจงในกลุ่มย่อย Education ที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาย่อยต่าง ๆ ทางการศึกษาตามโครงสร้างของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยอีกด้วย