The International Conference on Educational Research (ICER) 2020

Please be invite! We're pleased to welcome the academic researchers from all over the world today to submit your papers in The 13th International Conference on Educational Research (ICER2020) "Building Learning Revolution for School Improvement in Digital Era" We are also proud to bring you an opportunity to meet with some of special keynote speaker.…

Read More

มข.จับมือ จังหวัดขอนแก่น ภาคีสาธารณสุข สร้างหลักสูตร เยาวชน ตัดวงจร พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี บ้านแฮด บ้านไผ่ ต้นแบบอำเภอนำร่อง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านแฮด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.มนชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารตัวแทนหน่วยงาน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปใช้ในโรงเรียน และ เป็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในมิติการสร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเด็ก เยาวชน  และ ระดับองค์กร นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์…

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินกับ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินกับ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการวิจัยดังกล่าว คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีแบบปรับเหมาะสำหรับการทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและทักษะการรู้ดิจิทัลของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็น 1 ใน 9 โครงการที่ได้รับการอนุมัติในครั้งนี้ ถือเป็นอีกโครงการวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะที่เน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

Read More

ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Teaching and Learning in New Normal for Education” การใช้งาน “EduLearn” ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ LMS (Learning Management Solution) ระหว่างวันที่ 19 และ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ทีมวิจัย เป็นวิทยากร รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “ระบบ EduLearn เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นหัวหน้าทีมวิจัย ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้นำระบบนี้มาเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับสถานการณ์โควิด-19 ที่คาดการณ์ไม่ได้ในปัจจุบัน ถือเป็นระบบที่ผนวกแผนการสอน สถานการณ์ปัญหา รวมถึงสื่อหรือแหล่งข้อมูลให้ใช้งานแบบออนไลน์และง่ายต่อคณาจารย์ผู้สอน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา และยังสามารถสร้างกลุ่มการเรียนรู้แบบย่อยในชั้นเรียนได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าในอานาคตสถานการณ์โควิด…

Read More

Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ จัด Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา “ลิขสิทธิ์ : ตำรา หนังสือ โปรแกรมคอมพิวแตอร์ งานจิตรกรรม ดนตรีกรรม ฯลฯ และ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และมี คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยการอบรมในครั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงรุก เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีผลงานที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

Read More

คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 14.00-16.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับและนำชมสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ดังนี้ 1. รถตัดหญ้าและพ่นยาที่ควบคุมระบบด้วยรีโมทคอนโทรล (Prototype#1) 2. ตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบหัวพ่นหมอกระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ (Prototype#2) 3. เครื่องตัดโฟมด้วยระบบดิจิทัล 4. ผลิตภัณฑ์เซรามิค จากการเยี่ยมชมครังนี้ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ได้กล่าวชื่นชมนักเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์และผู้บริหาร ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากการเรียนการสอนและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ หล่อหลอมนักเรียนต้นแบบให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกมาตรการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกมาตรการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในห้องสมุดจีน แบรี่ บริเวณทางเดิน และสำนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยหลักจากนี้มีมาตรการทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อ ห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ และมั่นทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสในลิฟต์โดยสาร ราวบันได ลูกบิดประตู ด้วยแอลกอฮอล 70% อีกทั้งยังขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใส่หน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการอยู่ที่มีคนพลุกพล่าน

Read More

ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNESA ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.สุมาลีย ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการศึกษาสร้างสรรค์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 8 คน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Education จาก State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย และรับฟังบรรยายโดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการศึกษาสร้างสรรค์ ในหัวข้อ Technology-enabled Active Learning for Gen Z Learners in School Education โดยกำหนดการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2562 โดยกิจกรรมประกอบด้วยร่วมสังเกตชั้นเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

Read More

ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคุรุสภาสะท้อนผลโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ E-PLC

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 4 สถาบันที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)” ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา และบูรณาการหลักจรรยายบรรณวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ผ่านระบบ ZOOM โดยกิจกรรมกำกับติดตามฯ ในครั้งนี้คณะกรรมการได้เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนในกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ปีที่ 4 ปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ครูผู้สอนโดย น.ส.ณัฐนรี ทองใบ น.ส.ศรัญญา กันหาป้อง และ น.ส.พิมพิศา คูณมา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และผู้เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนเป็นคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ประธานคณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ผศ.ดร.จตุภูมิ…

Read More