ศึกษาศาสตร์ ชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2567

10 เมษายน 2567 – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในกิจกรรม “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2567 อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานผ่านงานสงกรานต์ประเพณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณคุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดขบวนวัฒนธรรมร่วมในกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร โดยมี ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ ดร.ชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ภายในงานได้มี การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา การประกวดนางสังขาร การประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) พิธีสรงน้ำพระ พิธีตักบาตรดอกไม้ การแสดงหมอลำม่วนซื่น สำหรับผลการประกวดที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับมีดังนี้ การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา • รางวัลชนะเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ การประกวดตบปะทาย • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ…

Read More

ศึกษาศาสตร์ มข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx กับ ศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

4 เมษายน 2567 – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ "EdPEx 300 : แชร์ประสบการณ์ สู่ความเป็นเลิศ" เชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. โดยมี ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิจิตร วินทะไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเข้ารับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ในระดับ 300 ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ ในการเตรียมรับการประเมิน Site Visit EdPEx 300 สู่เป้าหมายความเป็นเลิศต่อไป

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมให้แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเมืองแก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์นำโดย รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 13 คน จาก โรงเรียนบ้านเมืองแก จังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับแนะแนวการศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงโอกาสทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สร้างเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ

Read More

ศึกษาศาสตร์ร่วมประชุมวางแผนดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลโกทา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ ร่วมหารือวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเทศบาลโกทา เทศบาลเมืองศิลา โดยมี นายบำเพ็ญ โคตรเทิ้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วยนายสุริยนต์ ติวเฮือง ประธานสภาฯ นายรักชาติ เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาลฯ นางสุจิตรา เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายศักดิ์ชัย บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลโกทา ร่วมหารือวางแผนดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับ โรงเรียนเทศบาลโกทา เทศบาลเมืองศิลา โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโมเดลต้นแบบโรงเรียนนวัตกรรม เพื่อเตรียมการจัดอบรมครูในโรงเรียนและการใช้งานนวัตกรรมลงสู่โรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน รวมไปถึงร่วมกับท้องถิ่นในการปรับหลักสูตรและวิธีการบูรณาการนวัตกรรมทางการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสำหรับนักเรียนในโรงเรียน

Read More

EDxKKBS ร่วมพัฒนาหลักสูตร LLL สะสมหน่วยกิต ปูทางสู่ Pre-University

คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ร่วมประชุมหารือวางแผนพัฒนาหลักสูตร Life Long Learning (LLL) เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รศ.ดร.อิศรา กัานจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือวางแผนแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร Life Long Learning (LLL) กับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมในการประชุม หลักสูตร LLL นี้ มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมรายวิชาต่างๆ ผลิตเป็นคอร์สให้นักเรียน Pre-University เข้าเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิจ Credit Bank ซึ่งสามารถนำไปเทียบโอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งช่วยให้นักเรียนลดระยะเวลาในการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย ความชอบ และความถนัดของตนเองในการศึกษาต่อ ความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะพัฒนาหลักสูตร LLL ที่มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตร LLL ให้มีประสิทธิภาพ

Read More

NTIE 2024 ยกระดับการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เสริมพลังครูคืนถิ่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่าย 19 สถาบัน จัดงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO (NTIE 2024) เวทีแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพครู ผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และประธานแม่ข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเครือข่าย คณาจารย์ ร่วมในพิธีเปิด รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ประธานแม่ข่ายโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพครู เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ครูเหล่านี้จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในภูมิลำเนา โดยภายใน 2ปี ที่ได้หลังจากบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าโครงการพัฒนาวิชาชีพในช่วงที่ปฏิบัติงานเป็นครูผู้ช่วย ซึ่งได้เกิดเป็นงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO” THE NATIONAL TEACHER INDUCTION…

Read More

สาธิตฯ มข. ปลูกจิตสาธารณะ กล้าแสดงออก ทำงานอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมค่ายอาสา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “มอดินแดงอาสา แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ณ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อหล่อหลอมการมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสำรวจความต้องการของโรงเรียน การเล่นดนตรีเพื่อรับบริจาค การจัดกิจกรรมสันทนาการ และฐานวิชาการต่าง ๆ กิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเปี่ยมแรงบันดาลใจแห่งการแบ่งปัน

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี"ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย" ศึกษาธิการจ.กาฬสินธุ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 นับเป็นอีก 1 ตัวอย่าง ความพากเพียร และความสำเร็จของผลผลิตจากรั้วสีแสด ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ ดร.นุชรัตน์ รับราชการได้มีโอกาสผลักดัน เรื่อง การใช้สื่อเทคโนโลยี การจัดทำหลักสูตรทางการศึกษา ส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำรวมไปถึงสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนมากมาย

Read More

Innovation Showcase เปิดโชว์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาครู

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรม Innovation Showcase เพื่อโชว์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนจากนักศึกษาในรายวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” ของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้นวัตกรรม รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้ได้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและทันสมัย ตอบสนองต่อแนวทางการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งมีผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลายและน่าสนใจ ที่ได้ถูกออกแบบโดยนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาฯ โดยใช้หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการเรียนรู้แบบ Active Learning มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ผนวกกับสื่อที่นำมาออกแบบอาทิ Game based, Web based, Board game, Card game, Learning Box set เป็นต้น เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในนักเรียน นอกจากนักศึกษาแล้ว คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์และผู้สนใจภายนอก ได้รับเชิญเข้าร่วมชมผลงานนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินชิ้นงานในชั้นเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต นิทรรศการในครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู รวมไปถึงผู้ที่สนใจในด้านการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเมื่อมองไปที่นักศึกษาวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร์…

Read More

ศึกษาศาสตร์ ร่วมพันธมิตรหน่วยงานการศึกษาเตรียมจัดงาน “KM Show and Share: Good Practice for Best Innovation” แบ่งปันองค์ความรู้ร่วมพัฒนาวงการการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมหารือกับผู้บริหารและผู้แทนจาก 7 หน่วยงานและสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น, วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมหารือเตรียมการจัดงาน "KM Show and Share: Good Practice for Best Innovation" เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอและแบ่งปันแนวทางการทำงานที่ดีในวงการการศึกษา โดยการโฟกัสในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานประจำวัน รวมถึงการนำเสนอผลงานที่มีการพัฒนาต่อยอดจากกระบวนการจัดการความรู้ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในทุกกลุ่มทางการศึกษา ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาต่อยอดร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับจดทรัพย์สินทางปัญญา และใช้เป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาชั้นเรียนและการสอนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างพันธมิตรและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษาในประเทศ

Read More

ED x COLA ร่วมพัฒนาชุดวิชาสำหรับ Pre-Degree เพื่อนักเรียน เตรียมเทียบศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกันทำการวางแผนพัฒนาชุดวิชาสำหรับนักเรียนมัธยมปลายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสะสมหน่วยกิจให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับ 2 คณะ โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับคณะผู้บริหารทั้งสองคณะ ในการวางแผนพัฒนา ณ ห้อง Co-Working ชั้น 3 ของคณะศึกษาศาสตร์ โครงการนี้จะรวบรวมรายวิชาต่างๆ พร้อมผลิตเป็นคอร์สระยะสั้น เพื่อให้นักเรียนในระดับมันธยมปลายได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อใน คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อสะสมหน่วยกิจเป็น Credit Bank สามารถนำไปเทียบในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะช่วยในการลดระยะเวลาในการศึกษาและเป็นโอกาสที่ดีในการค้นหาเป้าหมายความชอบและความถนัดของตนเองในการศึกษา

Read More