“อาจาริยบูชาวันทาครู” พิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “อาจาริยบูชาวันทาครู” พิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา และคณาจารย์ ร่วมในพิธีไหวครู พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่ศิษย์ได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ และยอมรับนับถือต่อครูอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ทั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตัวแทนระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงเชิดชูพระคุณครู กล่าวระลึกพระคุณครู การขับร้องสรภัญญะนมัสการพระคุณครู ตัวแทนนักศึกษานำพานไหว้ครูเข้ากราบบูชาครู ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำกลอนสดุดีพระคุณครู ประธานในพิธีเจิมหนังสือ และ นำกล่าวคำปฏิญาณตน โดย นายกิตติชัย สมพงษ์ นายกสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ได้มีการรับมอบทุนการศึกษาจาก คุณฉัตร์วรี รุจิโรจน์กุลบวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอลลาริช กรุ๊ป จำกัด ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวม 100,000 บาท และ คุณไหมฟ้ารดา ธัชรัชตะอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสดอม วี กรุ๊ป จำกัด ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสต์ศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวม 100,000 บาท และท้ายสุดกล่าวให้โอวาทโดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าววว่า “ในโอกาสนี้ครูขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่คณะศึกษาศาสตร์อย่างเป็นทางการ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่คณาจารย์ทุกท่านได้มีโอกาสมาพบนักศึกษาใหม่อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ขอฝากคำสอนต่อนักศึกษาให้นักศึกษายึดมั่น และนำไปปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ดังนี้ ขอให้นักศึกษาขยันหมั่นเพียร และศึกษาเรียนรู้ได้รวดเร็วเหมือนหญ้าแพรกที่มีความทนต่อสภาวะแวดล้อม ขอให้นักศึกษามีสติปัญญา ฉลาดหลักแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม รู้เท่าทัน และสามารถนำความรู้ ไปใช้อย่างชาญฉลาดและอยู่ในศีลธรรมอันดี ขอให้นักศึกษามีความอ่อนน้อมถ่อมตน เอื้ออาทรต่อเพื่อนและญาติมิตร เหมือนดอกมะเขือที่คว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกผล ขอให้นักศึกษาตั้งใจรับการอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์ ควบคู่กับการเรียนรู้ทางวิชาการ การศึกษา เพราะครูต้องอบรมศิษย์ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ พรั่งพรูเหมือนข้าวตอกสีขาว ท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพบูชา และขออำนาจแห่งเจ้าพ่อมอดินแดง จงดลบัลดาลให้นักศึกษาทุกคน คณาจารย์ทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ ทั้งกาย ใจ เป็นผู้มีสติปัญญา สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป”