ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคายเขต 2 ศึกษาดูงานการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ หัวหน้างานและบุคลากรร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นำโดย ดร.พิทยา บริจาค นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคายเขต 2 และ ผู้อำนวยการรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนกว่า 80 ท่านเข้าศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์แนวทางการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่มีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการเรียนการสอน ซึ่งบรรยายโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และได้มีกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงท้ายก่อนปิดกิจกรรศึกษาดูงาน