ศึกษาศาสตร์ มข. เตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนพร้อมมอบสัญลักษณ์เข็มวิชาชีพครู

1-2 พฤษภาคม 2567 – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” และ “มอบเข็มวิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2567 มุ่งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา กว่า 576 คน ที่จะออกฝึกประสบการณ์สอนจริงในสถานศึกษา โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและประธานกล่าวให้โอวาทในกิจกรรมมอบเข็มวิชาชีพครู

กิจกรรมปฐมนิเทศ ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสอน รวมไปถึงสร้างความมั่นใจ ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริงในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพครูต่อไป

  • บรรยายโดย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมด้วย รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ เลขานุการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู และ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ประธานคณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ข้อปฏิบัติและปฏิทินกิจกรรม รวมไปถึงแนวทางการจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)
  • บรรยายโดย รศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานการวิจัยในชั้นเรียน
  • เสวนา “มุมมองของครูพี่เลี้ยงต่อการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” โดย อ.ปิลันธนา ศุภดล ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา อ.อนุรักษ์ กุลวงษา ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยศึกษา และ ครูปรียานันท์ น้องผาง ร.ร.อุบลรัตนพิทยาคม
  • บรรยายโดย ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ หัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน”
  • บรรยายโดย อ.รัชนีกร จันทหาร อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ “บุคลิกภาพความเป็นครู”

กิจกรรม “มอบเข็มวิชาชีพครู” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงออกถืงการยอมรับและรับรองจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาเหล่านี้ได้ผ่านการศึกษา ฝึกอบรม และเตรียมความพร้อม ที่จะออกไปฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องย้ำเตือนให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของครู ที่ต้องทุ่มเท เสียสละ เพื่อปลูกฝังความรู้ พัฒนาทักษะ หล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรที่มีค่าของชาติ รวมไปถึงมั่นในจรรยาบรรณ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน เน้นย้ำบทบาทหน้าที่อันสำคัญของ “ครู” มากกว่าแค่ผู้สอน แต่คือผู้ทุ่มเทเพื่ออนาคตเด็ก “การฝึกสอน 1 ปี คือโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ “ครูแบบเต็มเวลา” นักศึกษาต้องตระหนักว่าไม่ใช่แค่ไปสอน แต่ต้องดูแลนักเรียนตลอดทั้งวัน ทำงานเหมือนครูจริง เริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าจนเลิกเรียน ทบทวน เตรียมการสอนอย่างเต็มที่ ซึ่งนักศึกษาต้องนำความรู้ที่เรียนมาทั้ง 3 ปี มาประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผมมั่นใจว่านักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาค จะสามารถเป็นครูที่ดี มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ ฝึกฝน พัฒนาตนเอง เพื่อเป็นครูที่มีคุณภาพ สร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กไทยและประเทศชาติต่อไป”