ศึกษาศาสตร์จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ สร้างความเข้าใจและเคารพสิทธิของผู้ร่วมโครงการวิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” ให้แก่คณจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่อยู่ในกรอบการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทำความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมี รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรโดย ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา และ ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่มุ่งเน้นความถูกต้องและคุณธรรมในกระบวนการดำเนินงานวิจัยที่เน้นผู้ร่วมโครงการวิจัยในด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในงานวิจัยที่มีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร การปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีเป้าหมายในการคำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้ร่วมโครงการวิจัยและการให้ความเคารพต่อความเป็นมนุษย์ของพวกเขา โดยเน้นที่จะป้องกันความเสี่ยงและความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ร่วมโครงการวิจัย