กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566

กำหนดการ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

ภาคเช้า

เวลา    08.30 น.         ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

เวลา    09.00 น.         ชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์

เวลา    09.10 น.        กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  แนะนำผู้บริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
โดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   

เวลา    09.20 น.         แนะนำการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เวลา    09.40 น.         แนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการและ
ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เวลา    10.00 น.         แนะนำรูปแบบการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2566
โดย นายปฏิพนธ์ หฤแสง (นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2566)
ประชาสัมพันธ์การเข้าชมวิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน สถานที่
ภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา    10.20 น.         กิจกรรม ถาม-ตอบ

เวลา    10.30 น.         พักรับประทานอาหารว่าง        

เวลา    10.40 น.         กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ED KKU โดยสโมสรนักศึกษา

เวลา    12.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย

เวลา    13.00-16.00 น. นักศึกษาใหม่ พบคณาจารย์สาขาวิชา/วิชาเอก: รับผิดชอบโดยสาขาวิชาฯ/วิชาเอก) และนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนปฐมนิเทศแยกสาขาวิชาตามห้องต่างๆ ดังนี้

สาขาวิชา/วิชาเอกห้องชั้น
คณิตศาสตรศึกษาED14474
วิทยาศาสตร์ศึกษาED11011
คอมพิวเตอร์ศึกษาED-TEAL4
พลศึกษาED14544
การสอนภาษาญี่ปุ่นED14554
สังคมศึกษาED15095
การสอนภาษาไทยED14064
การสอนภาษาอังกฤษฯED14074
ดนตรีศึกษาED14564
ศิลปศึกษา                  ED15665
วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา
วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
ประชุมสายสุรี จุติกุล2