ศึกษาศาตร์ ร่วมหารือ บพค. และนานมีบุ๊คส์ หาแนวทางพัฒนาส่งเสริมด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้บริหาร สำนักงานหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) มี รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ Frontier Technology และ คุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ Frontier SHA/AI และ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ร่วมกันหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับประถมวัยและปฐมศึกษา โดยเน้นที่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมให้พวกเขาเป็นผู้นำและผู้ประกอบการของอนาคต โดยมุ่งหวังที่นำแนวทางและกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ต่างๆ ที่จะมีประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในอนาคต