มข.จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งทางภาษา และ วัฒนธรรมไทย-จีน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์   โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ ในการนี้มีบัณฑิตที่ได้รับปริญญาบัตรจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย จำนวน 44 คน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมหานหง สถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีการเริ่มจาก ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน  ความว่า หลักสูตรสองปริญญา เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ โดยมีสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ประสานงาน มีจุดเริ่มต้นจากการที่สองมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน คือ ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งทางด้านภาษา และ วัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งการที่จะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนั้น ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ ณ ประเทศเจ้าของภาษา จึงทำให้เกิดเป็นหลักสูตรความร่วมมือทั้งสองหลักสูตรคือ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ และหลักสูตรการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์  ต่อจากนั้นนักศึกษาจากทั้งสองคณะจะไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ และ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตที่ได้รับปริญญาบัตรจากทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นจำนวน 44 คน

ต่อจากนั้น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  เพื่อเข้ารับปริญญาบัตร จาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ว่า ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความมานะ บากบั่น จนสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ได้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ อีกหนึ่งใบ บัณฑิตทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในเชิงวิชาการ และ วัฒนธรรม เนื่องจาก มีโอกาสได้รับการศึกษาจากทั้งในประเทศไทย และประเทศจีน

“ประเทศจีนเป็นประเทศที่รุ่งเรืองด้วยภูมิปัญญา และ มีอารยธรรม บัณฑิตที่นี่ได้มีโอกาสเรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง  ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่หลากหลายจากสภาพแวดล้อมจริง อีกทั้งยังได้สัมผัสถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวจีน จึงทำให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ และ ประสบการณ์ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าบัณฑิตจะได้นำความรู้ และ ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน หรือ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

บัณฑิตที่พร้อมนั้นต้องเป็นบัณฑิตที่หมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และ มีความรู้ที่ทันสมัย อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินชีวิต และ การปฏิบัติหน้าที่การงาน มีความราบรื่น และ ก้าวหน้า นอกจากนี้แล้วในฐานะที่เคยได้อาศัยและได้รับประโยชน์จากแผ่นดินจีน บัณฑิตพึงมีหน้าที่ในการสร้าง และ ส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างแผ่นดินไทยและแผ่นดินจีนสืบไป” รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าว

ต่อจากนั้น รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และ ตัวแทนบัณฑิตทั้งสองหลักสูตรกล่าวแสดงคารวะมุทิตาจิต

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง กองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น