ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก 5 มหาวิทยาลัยครูชั้นนำในจีน สร้างความรวมมือด้านการศึกษาเตรียมพร้อมแลกเปลี่ยน นศ.บัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี พร้อมด้วย อ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตครูในสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Prof. Sen Li, Dean of the Faculty of Education in Shaanxi Normal University, Executive Vice President of Shaanxi Teacher Development Research Institute, พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่ 1) Prof. Tianping Wang, Deputy Director of the Basic Education Research Center, Southwest University 2) Prof. Shu Zhang,…

Read More

“Hackathon & Pitching E-SAN Thailand PMU-B Coding & AI Academy” เวทีแห่งโอกาสของเมล็ดพันธุ์สมรรถนะ Coding & Ai

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้ดำเนินงานโครงการวิจัยโมเดลระบบนิเวศการเรียนรู้ที่บูรณาการ Coding & AI สำหรับเยาวชน เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ได้พัฒนาความรู้ และทักษะระดับสูงผ่านหลักสูตร ด้านCoding และปัญญาประดิษฐ์ เป็นโครงการวิจัยซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนสำหรับโลกยุคใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มุ่งเน้นพื้นฐาน Coding และ AI  โดย Coding เป็นอีกหนึ่งทักษะ ที่จำเป็นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีลำดับขั้นตอน และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ การมีองค์ความรู้ด้าน Coding & AI จึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรองรับความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรของประเทศมีองค์ความรู้ ทักษะในการผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง เปลี่ยนจากประเทศผู้ใช้งานเป็นประเทศผู้ผลิต สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้ โดยเมื่อระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2565 มีพิธีเปิดกิจกรรม Hackathon & Pitching E-SAN Thailand PMU-B Coding…

Read More

“แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 23” โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานแนะแนว “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 23 The 23rd Japan Education Fair in Khon Kaen” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา ร่วมไปถึงผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Uchida Takeshi เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ประธานชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจ กว่า…

Read More

“ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 20” ปลูกกล้าต้นใหม่สร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพครู

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 20 ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2566 ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางความประทับใจของคณาจารย์ นักเรียนจากทั่วประเทศ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกกว่า 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมภายในค่ายมีความผสมผสานระหว่างนันทนาการ และวิชาการได้อย่างลงตัว มีการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างทัศนคติการเป็นครูในทางที่ดี ในแบบฉบับของศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่หาที่ไหนไม่ได้  “ค่ายนี้เป็นค่ายครูระดับประเทศ ที่ได้รับการยอมรับและจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี” รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า วัตถุประสงค์จริงๆของการจัดค่ายนี้ คือ 1. เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะได้ฝึกบุคลิกภาพ และจิตวิญญาณความเป็นครู 2. ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่อยากเข้ามาศึกษาต่อในสายอาชีพครู 3. เปิดโอกาสรับฟังเสียงของเด็กๆนักเรียน (voice of consumer) ที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาต่อที่คณะแห่งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการการทำงานต่อไปในอนาคต “ประทับใจที่เราได้เขียนแผนจริงๆ ทดลองสอนจริงๆ จำลองการเป็นนักศึกษาครูจริงๆ” นายวชิรพล ริยะบุตร นักเรียนที่มีโอกาสได้มาค่ายในครั้งนี้กล่าวอีกว่า ตนได้แรงบันดาลใจและอยากที่จะเข้ามาศึกษาที่คณะแห่งนี้ในอนาคต อยู่ในครอบครัวรั้วสีแสดที่มีพี่ๆ และคณาจารย์…

Read More

ศึกษาศาสตร์เดินเครื่องยกระดับสมรรถนะบุคลากรทุกระดับตอบสนอง Future Education

เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมชี้แจงกรอบสมรรถนะของบุคลากร ครอบคลุมทั้งสายวิชาการระดับคณะสายวิชาการ ระดับโรงเรียนสาธิต สายผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง รวมไปถึงสายสนับสนุน ซึ่งกรอบสมรรถนะนี้มาจากการวิเคราะห์การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ มาตรฐานตำแหน่ง ที่พัฒนาให้สามารถแข่งขันได้ การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง และในช่วงท้ายได้ให้บุคคลากรทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะที่คณะฯ ได้พัฒนาขึ้น

Read More

มหาวิทยาลัยขอนแก่น MOU เทศบาลเมืองศิลาสร้างโอกาสทางการศึกษา ชูเป็นโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมท้องถิ่นระดับประเทศ ฉลองครบรอบ 60ปี มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะศึกษาศาสตร์ และ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับเทศบาลเมืองศิลา เพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษา “โรงเรียนเทศบาลโกทา” โดยใช้โมเดลการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ที่ครอบคลุมในระดับปฐมวัยและประถมศึกษารวมไปถึงการพัฒนาด้านนโยบายด้านการศึกษาในท้องถิ่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลโกทา เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น มี นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศิลา พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา คณะผู้บริหารส่วนคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธี นายไพรัตน์ ทวีวาระ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศิลา กล่าวว่า “เทศบาลเมืองศิลาได้รับถ่ายโอนสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลโกทามาอยู่ในสังกัดและได้มีนโยบายในการพัฒนาด้านการศึกษารวมถึงได้หารือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาด้านการศึกษาเข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนเทศบาลโกทาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพใกล้บ้าน สำหรับลูกหลานในพื้นที่ตำบลศิลา ซึ่งจะช่วยลดความแอดอัดในการส่งลูกหลานเข้าไปเรียนในเมือง ทั้งนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างมากที่เป็นเสาหลักในการมาช่วยเหลือชุมชน ซึ่งเทศบาลเมืองศิลานั้นมีพื้นที่ติดกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การนำของคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นถือเป็นมิติใหม่ที่จะทำให้การพัฒนาเมืองศิลานั้นสำเร็จผล และยังเป็นการพัฒนาในด้านที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือการเริ่มพัฒนาที่คุณภาพของคน ชาวศิลาภาคภูมิใจอย่างมากที่เรามีมหาวิทยาลัยขอนแก่น” รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวว่า “60ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นปณิธานที่อุทิศเพื่อสังคมถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของคณะศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา…

Read More

พิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ผลิตบัณฑิตครู 2 ปริญญา ไทย-จีน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้ประสาทปริญญาฯ ทั้งนี้มี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษา โดยในปี 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย จาก สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ และ วิชาเอกภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 32 คน หลักสูตร 2 ปริญญา เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ โดยมีสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ประสานงาน มีจุดเริ่มต้นจากการที่สองมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน คือ ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งทางด้านภาษา และ วัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งการที่จะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนั้น ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ ณ ประเทศเจ้าของภาษา จึงทำให้เกิดเป็นหลักสูตรความร่วมมือทั้งสองหลักสูตร ซึ่งจะที่ศึกษา ณ…

Read More

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ในหัวข้อ "AUN-QA Implementation" มี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ ทั้งนี้วิทยากรได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทปอ. รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทปอ.  และ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทปอ การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์ ที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่ คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ร่วมไปถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทราบถึงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ AUN-QA Version 4.0 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและนำไปสูการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการรับรองคุณภาพของหลักสูตรของคณะ และโรงเรียน มีมาตรฐานการสอนและการเรียนรู้ที่ทันสมัยและตรงตามเกณฑ์สากลและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและสังคมได้อย่างเหมาะสม

Read More

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบันและพิธีสวมเสื้อครุยแสดงความยินดี

Read More

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยน SEA-Teacher project 2024

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยน SEA-Teacher project 2024 เพื่อฝึกประสบการณ์สอน ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวโดยยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ที่อีเมล Picwon@kku.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 ธันวาคม 2566

Read More

“จุดประทีบตูมกาขอขมาพระแม่คงคา” จากการค้นคว้าขบวนแห่วัฒนธรรมอีสานสู่สายตาในงานสีฐานเฟสติวัล

สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค หรือ Sithan KKU Festival มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งได้ผสมผสานความหลากทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมถึงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมผ่านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิมของชาวอีสาน ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และระดับชาติ โดยในปี 2566 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเทศกาล สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี้นี้ (2566) ได้เข้าร่วมประกวดขบวนแห่ งานสีฐานเฟสติวัลโดยมีแนวคิด “จุดประทีปไฟไต่ตูมกา บัวแก้วเลื่อมศรัทธา สมมานาคะเจ้า” ซึ่งเสนอการนำประทีบไฟตูมกาที่ใช้ในพิธีกรรมบูชาพระพุทธศาสนาและการขอขมาพระแม่คงคา ผ่านขบวนแห่ที่มีความเฉพาะเจาะจง ที่เผยแพร่วิถีชีวิตและศาสนาของชาวบ้านทุ่งแต้จังหวัดยโสธรอย่างที่ไม่เหมือนใคร จากการค้นคว้าและลงพื้นที่ในจังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี ของผู้ออกแบบ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งแนวคิดของขบวนแห่นี้นำเสนอเรื่องราวของประเพณีจุดไฟตูมกา บ้านทุ่งแต้ จังหวัดยโสธร เป็นสถานที่ที่มีประเพณีและวิถีชีวิตที่เชื่อถือในพระพุทธศาสนาและพญานาค โดยในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสอง (วันลอยกระทง) ชาวบ้านจะนำผลตูมกา มาผ่าครึ่งแล้วคว้านเอาเนื้อและเมล็ดออกจากนั้นจะนำไปตากแห้ง และนำฝ้ายมาฟั่นเป็นเกลียวคล้ายตีนกา…

Read More