ศึกษาศาสตร์ MOU 15 โรงเรียนสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 1 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบผ่านโครงการฯ “อ่าน เขียน คิดขั้นสูง” มุ่งสู่ New Isan ตอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

19 พฤษภาคม 2567 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน การเขียน การคิดขั้นสูง และการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ครูในโรงเรียนเครือข่าย โดยมุ่งหวังพัฒนาครูให้เป็นต้นแบบ นำนวัตกรรมการสอนไปพัฒนาผู้เรียน และขยายผลสู่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอื่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการจากโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 15 โรงเรียน ในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ร่วมในพิธีลงนามฯ และได้รับเกียรติจาก นายขันตรี โสภาพิศ รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และ นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ พัฒนาครูและโรงรียนต้นแบบในโครงการฯ โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน การเขียน การคิดขั้นสูง เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของครูและการพัฒนานวัตกรรม ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยครูต้นแบบทุกท่านจะได้รับความรู้…

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มข. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ผู้แทนผู้บริหารจากหน่วยงานความร่วมมือ อาจารย์ ครู และนักเรียน ร่วมในกิจกรรม…

Read More

ศึกษาศาสตร์ มข. เตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนพร้อมมอบสัญลักษณ์เข็มวิชาชีพครู

1-2 พฤษภาคม 2567 – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” และ “มอบเข็มวิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2567 มุ่งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา กว่า 576 คน ที่จะออกฝึกประสบการณ์สอนจริงในสถานศึกษา โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและประธานกล่าวให้โอวาทในกิจกรรมมอบเข็มวิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศ ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสอน รวมไปถึงสร้างความมั่นใจ ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริงในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพครูต่อไป บรรยายโดย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมด้วย รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ เลขานุการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู และ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ประธานคณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ข้อปฏิบัติและปฏิทินกิจกรรม รวมไปถึงแนวทางการจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) บรรยายโดย รศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานการวิจัยในชั้นเรียน เสวนา…

Read More

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนปัญหาการทำงานมุ่งเป้าสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

19 เมษายน 2567 - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนปัญหาการทำงานสายสนับสนุน จากที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้ดำเนินการเพื่อสร้างองค์ความรู้จากการทำงาน ซึ่งทำให้ได้ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : COP) โดยการรวมกลุ่ม CoP ที่ผ่านมาได้จากการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนในกลุ่มแต่ละตำแหน่ง เพื่อช่วยแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน เพื่อนำมาสู่การขอความก้าวหน้าในตำแหน่ง ทำให้ได้กลุ่ม CoP จำนวน 5 กลุ่ม คือ CoP1 กลุ่มระดับปฏิบัติการขึ้นชำนาญการ CoP2 กลุ่มระดับชำนาญการขึ้นชำนาญการพิเศษ CoP3 กลุ่มระดับปฏิบัติงานขึ้นชำนาญงาน CoP4 กลุ่มลูกจ้างประจำ และ CoP5 สายสนับสนุนของโรงเรียนสาธิตฯ นอกจากนี้ภายใต้การดำเนินการกลุ่ม CoP ทำให้ได้งานวิจัยเพื่อยื่นขอ R2R ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ จึงได้ดำเนินการขยายการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสะท้อนปัญหาการทำงานของสายสนับสนุน ที่การแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยการแก้ปัญหาร่วมกันจากหลายฝ่าย/หลายงาน โดยมี ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ได้ CoP เพิ่มขึ้นอีก 4 CoP…

Read More

“ศึกษาศาสตร์น้อมวันทา สมมาอาวุโส” เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

18 เมษายน 2567 - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม "ศึกษาศาสตร์น้อมวันทา สมมาอาวุโส" กิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อดีตคณบดี อาจารย์ผู้อาวุโส คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันในพิธีถวายและเปลี่ยนผ้าคุลม พร้อมทรงน้ำ พระพุทธโรจนปัญญา พระประจำคณะศึกษาศาสตร์ จากนั้นร่วมรดนำขอพร คณาจารย์ผู้อาวุโส โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้แทนให้พรแก่คณาจารย์และบุคลากร ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นถือเป็นอีกประเพณีที่ดีงามสืบทอดต่อกันมา สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี ในองค์กรและเป็นสิริมงคลในชีวิต

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ Up-Skill/Re-Skill 6 ชุดวิชา จำนวน 23 รายวิชา สามารถสะสมเครดิตได้

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ Up-Skill/Re-Skill 5 ชุดวิชา จำนวน 23 รายวิชา • สะตีมศึกษา สำหรับนักการศึกษา • การออกแบบการสอนดิจิทัลสำหรับนักการศึกษา • ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักการศึกษา • การรู้ดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรม สำหรับนักการศึกษาแบบสมาร์ท • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพเพื่อนักการศึกษา

Read More

ศึกษาศาสตร์ ชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2567

10 เมษายน 2567 – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในกิจกรรม “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2567 อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานผ่านงานสงกรานต์ประเพณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณคุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดขบวนวัฒนธรรมร่วมในกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร โดยมี ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ ดร.ชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ภายในงานได้มี การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา การประกวดนางสังขาร การประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) พิธีสรงน้ำพระ พิธีตักบาตรดอกไม้ การแสดงหมอลำม่วนซื่น สำหรับผลการประกวดที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับมีดังนี้ การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา • รางวัลชนะเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ การประกวดตบปะทาย • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ…

Read More

ศึกษาศาสตร์ มข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx กับ ศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

4 เมษายน 2567 – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ "EdPEx 300 : แชร์ประสบการณ์ สู่ความเป็นเลิศ" เชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. โดยมี ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิจิตร วินทะไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเข้ารับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ในระดับ 300 ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ ในการเตรียมรับการประเมิน Site Visit EdPEx 300 สู่เป้าหมายความเป็นเลิศต่อไป

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมให้แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเมืองแก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์นำโดย รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 13 คน จาก โรงเรียนบ้านเมืองแก จังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับแนะแนวการศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงโอกาสทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สร้างเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ

Read More

ศึกษาศาสตร์ร่วมประชุมวางแผนดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลโกทา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ ร่วมหารือวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเทศบาลโกทา เทศบาลเมืองศิลา โดยมี นายบำเพ็ญ โคตรเทิ้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วยนายสุริยนต์ ติวเฮือง ประธานสภาฯ นายรักชาติ เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาลฯ นางสุจิตรา เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายศักดิ์ชัย บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลโกทา ร่วมหารือวางแผนดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับ โรงเรียนเทศบาลโกทา เทศบาลเมืองศิลา โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโมเดลต้นแบบโรงเรียนนวัตกรรม เพื่อเตรียมการจัดอบรมครูในโรงเรียนและการใช้งานนวัตกรรมลงสู่โรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน รวมไปถึงร่วมกับท้องถิ่นในการปรับหลักสูตรและวิธีการบูรณาการนวัตกรรมทางการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสำหรับนักเรียนในโรงเรียน

Read More

EDxKKBS ร่วมพัฒนาหลักสูตร LLL สะสมหน่วยกิต ปูทางสู่ Pre-University

คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ร่วมประชุมหารือวางแผนพัฒนาหลักสูตร Life Long Learning (LLL) เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รศ.ดร.อิศรา กัานจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือวางแผนแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร Life Long Learning (LLL) กับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมในการประชุม หลักสูตร LLL นี้ มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมรายวิชาต่างๆ ผลิตเป็นคอร์สให้นักเรียน Pre-University เข้าเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิจ Credit Bank ซึ่งสามารถนำไปเทียบโอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งช่วยให้นักเรียนลดระยะเวลาในการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย ความชอบ และความถนัดของตนเองในการศึกษาต่อ ความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะพัฒนาหลักสูตร LLL ที่มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตร LLL ให้มีประสิทธิภาพ

Read More