“ผลิช่อที่สาธิต” กิจกรรมมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นวัตกรตัวน้อย สาธิตฯ ฝ่ายอนุบาล

โดยเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรม “ผลิช่อที่สาธิต” มอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่เป็นประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนทุกคน รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีกล่าวว่า “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิสัยทัศที่เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นนวัตกรในอนาคต ดังนั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียนแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคราจารย์และบุคลากรในโรงเรียนที่สามารถบ่มเพาะต้นกล้าให้เจริงเติบโต แข็งแรง สง่างาม แล้วเป็นอนาคตของชาติ” กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงศักยภาพของนักเรียน แต่ยังเป็นโอกาสที่ทุกคนในโรงเรียนได้ร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าร่วมกันในชั้นเรียน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการรับชมวิดีทัศน์แสดงความยินดีของครูผู้สอน การแสดงของน้องๆ นักเรียน และการมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และทักษะที่สำคัญตามความต้องการของสังคม ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และเป็นกำลังของประเทศชาติได้ในอนาคต

Read More

ศึกษาศาตร์ ร่วมหารือ บพค. และนานมีบุ๊คส์ หาแนวทางพัฒนาส่งเสริมด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้บริหาร สำนักงานหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) มี รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ Frontier Technology และ คุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ Frontier SHA/AI และ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ร่วมกันหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับประถมวัยและปฐมศึกษา โดยเน้นที่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมให้พวกเขาเป็นผู้นำและผู้ประกอบการของอนาคต โดยมุ่งหวังที่นำแนวทางและกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ต่างๆ ที่จะมีประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในอนาคต

Read More

ศึกษาศาสตร์ มข.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกรรมการจัดตั้ง “คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาการการเรียนรู้” ม.เกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง "คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาการการเรียนรู้" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการจัดตั้งฯ นำโดย ดร.จิตรา พึ่งพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และ ผศ.เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพ โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอ แนวทางการดำเนินงานบริหารหลักสูตรวิชาชีพครูและวิสัยทัศน์ในการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีเป้าเป็นคณะศึกษาศาสตร์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมทางการศึกษา ผลิตครูไทยแห่งอนาคตสู่ New Isan เพื่อที่จะเป็นฐานรากใหม่ด้านการศึกษาของภาคอีสาน ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้ลงเยี่ยมชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ ที่ถือเป็นพื้นที่วิจัยและบ่มเพาะฝึกประสบการณ์นักศึกษาวิชาชีพครู การเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ได้สนับสนุน คณะกรรมการจัดตั้ง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานและการจัดการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดตั้ง “คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาการการเรียนรู้” นอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสอง…

Read More

เปิดบ้านสาธิตนานาชาติ KKU DSID Open House 2024 โชว์ศักยภาพ Innovative School

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ ได้จัดกิจกรรม “KKU DSID Open House 2024 เปิดบ้านสาธิตนานาชาติ” แสดงศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ปกครองที่สนใจในการนำบุตรหลานเข้าศึกษาต่อโดย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและนำเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียน ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และ ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ได้กล่าวแนะนำโรงเรียนและคณาจารย์ พร้อมทั้งนำเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วยนั้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาของกลุ่มสาระต่างๆ และการเปิดชั้นเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Innovative School ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นที่น่าสนใจและเป็นนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการนำเสนอสถานการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหา คิดเชิงวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างนักเรียนที่มีทักษะและความพร้อมที่จะเป็นนวัตกรรมในสังคมของอนาคต รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี กล่าวว่า “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นนักนวัตกร เป้าหมายของการศึกษาแต่ละระดับนั้นแตกต่างกันแต่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ โดยอนุบาลและประถมคือ Education for life เราจึงเน้นที่…

Read More

สร้างองค์ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษาครู จัดอบรม ”การยืนขอรับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการยื่นขอรับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรโดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพริน ผู้อำนวยการฯ คุณจิตตะวดี หล้าหา และคุณธรณ์เทพ ชำนิงาน นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และประเมินความเข้าใจในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการปกป้องสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ซึ่งไม่เพียงแต่เสริมความรู้ทางทฤษฎี แต่ยังให้แนวคิดวิธีการและแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษาวิชาชีพครูมีความพร้อมที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคต

Read More

ศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอการขับเคลื่อนการศึกษา สู่ยุค New Isan ในปาฐกถาพิเศษ 60ปี มข. โดยรองนายกฯ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานปาฐกถาพิเศษ ในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมในกิจกรรมพร้อมออกบูทนิทรรศการด้านการศึกษา นำโดย รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ทำร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษา ต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อบ่งบอกถึงกำลังสำคัญอีกแรงหนึ่ง ในการขับเคลื่อนการศึกษาของภาคอีสาน ให้เข้าสู่ยุค New Isan ที่มีเป้าหมายเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอีสานให้เจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืนด้วยการพัฒนาแนวใหม่ โดยมุ่งให้คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำงานผ่านกลไกเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และภาคประชาชน “เราร่วมจับมือท้องถื่น เพื่อพัฒนาการศึกษา นอกจากจะพัฒนาในตัวผู้เรียนแล้ว ยังพัฒนาสังคมให้เกิด New Isan” รศ.ดร.อิศรา ก้านจักรกล่าวนำเสนอต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ คณะศึกษาศาสตร์ถนัด ยกระดับภาคอีสานด้วยทุน และโอกาสของอีสานที่มีสินทรัพย์ทางธรรมชาติ…

Read More

มรภ.อุดร ศึกษาดูงาน ศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน โดยมี ผศ.ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรฯ ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน จำนวน 26 คน ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การกำกับติดตามวิทยานิพนธ์และการสำเร็จการศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถือโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาจากสองสถาบันศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าในอนาคต มุ่งสู่การพัฒนาทางวิชาการและการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในอนาคต

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการ SEA-Teacher Project 2024

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการ SEA-Teacher Project 2024 ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยในชาติสมาชิก SEAMEO ได้แก่ University of Tsukuba (UT) ประเทศญี่ปุ่น, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ประเทศอินโดนีเซีย และ College of Education, Central Luzon State University (CLSU) ประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการ์สอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 จำนวน 6 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา…

Read More

ศึกษาศาสตร์ คุย บพค. หาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมหารือ ประเด็นการแสวงหาความร่วมมือกำลังคนของประเทศไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมหารือกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) บพค. นางสาวจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. และประธานคณะประสานงานงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ (SHA) และปัญญาประดิษฐ์ (AI/Coding) ประเด็นการวางแนวทางการผลิตและพัฒนาครู ด้วยสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดําเนินการร่วมออกแบบและจัดทํา(ร่าง) ข้อเสนอหลักสูตร HE Sandbox เพื่อการผลิตบัณฑิตครูรูปแบบใหม่ และจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การผลักดันโดยคุรุสภา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อพัฒนาโรงเรียนภายใต้ การดูแลของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิชาการให้กับเครือข่าย การศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ หารือร่วม The Asia Foundation ประเด็น เทคโนโลยีการศึกษา AI

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หารือร่วมกับ Mr. Thomas Parks ผู้บริหาร The Asia Foundation องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภูมิภาคเอเชียที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว และสร้างความเป็นผู้นำที่ก้าวล้ำในเอเชีย ร่วมกับ รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน Frontier Research บพค. ในประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรเจคการศึกษาเทคโนโลยี AI ของคณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอ AI for building new…

Read More

ศึกษาศาสตร์ จับมือ พยาบาลศาสตร์ หารือหลักสูตร บูรณาการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษายุคปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กในอนาคต

เมื่อพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญศึกษาศาสตร์ จับมือ พยาบาลศาสตร์หารือหลักสูตร บูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษายุคปัจจุบัน และเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กในอนาคต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ร่วมหารือกับคณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.สมจิตร เมืองพิลรองคณบดีฝ่ายการศึกษา และบริการวิชาการ ประเด็นการพัฒนาหลักสูตร และแนวทางเพื่อบูรณาการหลักสูตรของทั้งสองคณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานักศึกษา และประเทศต่อไป นับเป็นโอกาสสำคัญ และเป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะเห็นการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตเร็วๆ นี้

Read More