ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคุรุสภาสะท้อนผลโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ E-PLC

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 4 สถาบันที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)” ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา และบูรณาการหลักจรรยายบรรณวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ผ่านระบบ ZOOM โดยกิจกรรมกำกับติดตามฯ ในครั้งนี้คณะกรรมการได้เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนในกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ปีที่ 4 ปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ครูผู้สอนโดย น.ส.ณัฐนรี ทองใบ น.ส.ศรัญญา กันหาป้อง และ น.ส.พิมพิศา คูณมา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และผู้เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนเป็นคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ประธานคณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ประธานคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลังจากเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนคณะกรรมการฯ ได้ร่วมสะท้อนผลและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป