กองบริหารงานวิจัยพบปะนักวิจัยใหม่กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา

           เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1507  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัย ได้จัดกิจกรรมพบปะนักวิจัยใหม่ (Site Visit) นักวิจัยกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 , ศ.ดร.วิทยา เงินแท้ กรรมการและเลขานุการโครงการฯ , ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข และ ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่วัชรนิทร์ กรรมการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการสาขาการศึกษา โครงการฯ ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมพบปะนักวิจัยใหม่กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยใหม่ นักวิจัยพี่เลี้ยงจากคระบริหามรธุรกิจและการบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 21 ท่าน เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการของนักวิจัยใหม่ และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

           ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อต้อนรับและร่วมให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยทางด้านการศึกษาด้วย