นักศึกษาวิชาชีพครูเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกจริง ศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ และสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและผู้ประสานงานสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต และอาจารย์นิเทศก์ และ พิธี “มอบเข็มวิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 โดยมี ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเลขานุการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู และ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ประธานคณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ร่วมพูดคุยชี้แจงปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ขอบข่ายงานรวมถึงตอบข้อคำถาม และการนำเอากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(PLC) ร่วมในการออกฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตในการส่งนักศึกษาวิชาชีพครูออกฝึกสอนในโรงเรียนซึ่งถือเป็นการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมถึงนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการสอนในห้องเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาวิชาชีพครูออกฝึกประการณ์ปฏิบัติการสอน ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 540 คน

กิจกรรมประกอบด้วยในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 การสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและผู้ประสานงานสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต และ การสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดในรูปแบบ Online ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนานักศึกษาครูผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู E-PLC” โดย ผอ.วิภา ลัคนาพรวิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และร่วมพูดคุยและทำความเข้าใจร่วมกันถึง “การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” โดย ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและผู้ประสานงานสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตจะเป็นผู้ประเมินคะแนน และ การบรรยาย “บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ในการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)”  ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ประธานคณะกรรมการกำกับติดตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC

และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การปฏิบัติตนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” โดย ผอ.ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น การบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานการวิจัยในชั้นเรียน” โดย รศ.ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการวัดและประเมินผล และการการเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา” ผู้ดำเนินการเสวนา โดย อ.ปาณฐ์เตชัสก์ มิรัตนไพร  และ อ.ศิวกร แก่นสน ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายคุณาธิป จำปานิล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม อาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นายเอกมล  มาณะศิลป์ จากโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ซึ่งร่วมแบ่งปันประสบการณ์และข้อแนะนำในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู

ทั้งนี้ยังได้จัดพิธี “มอบเข็มวิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมมอบเข็มให้แก่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความพร้อมของนักศึกษาวิชาชีพครูที่จะออกฝึกสอนในสถานศึกษา