ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ CAMPUS ASIA 6

สอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 19 เมษายน 2566
เวลา 13.30 น. ผ่าน Zoom Meeting