ศึกษาศาสตร์ มข. จับมือ SWU จีน พัฒนากำลังคนชั้นสูงทางการศึกษาตอบสนอง Education Disruption

เมื่อระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และ อ.ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ประธานหลักสูตรการสอนภาษาจีนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมสองสถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ (Southwest University : SWU) ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในประเด็นสำคัญคือ 1) การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ไปสังเกตชั้นเรียนและมีประสบการณ์ในโรงเรียนของประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น 2) การส่งนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะไปเรียนที่จีนตามหลักสูตรใหม่ 3) ที่พักและค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ศึกษาที่จีน ซึ่งทาง SWU พร้อมสนับสนุนอย่างเติมที่ 

ในการนี้ยังได้ประชุมเพื่อสะท้อนผลการเรียนของคณาจารย์และนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ SWU ซึ่งมีผลการเรียนที่ดีและได้รับคำชื่นชมจากคณาจารย์ที่สอน นอกจากนี้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะ ยังได้ประชุมทวิภาคีกับอีก 2 คณะ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ 1) การประชุมหารือร่วมกับ Prof.Zheyuan Yu คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ Asst. Prof. Jun Geng ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยหารือการพัฒนาบันทึกความเข้าใจ MOA ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาร่วมกัน และการพัฒนาหลักสูตรแบบ Certificate สำหรับ Lifelong Learning ในรูปแบบของ Micro-Credentials 2) การประชุม Joint Meeting on Cooperative Training of PhD Program in Education ร่วมกับสถาบัน Studies of Education and Psychology of Ethnic Minorities in Southwest China โดยมี Prof.Xuekin Zhang ผู้อำนวยการสถาบัน Asst. Prof.Jian Zhang รองผู้อำนวยการสถาบัน และคณาจารย์ร่วมประชุม ซึ่งทางสถาบันฯ แจ้งรายละเอียดการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 10 คนของสถาบันฯ ที่ผ่านการคัดเลือก ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ ในปีหน้านี้และยังให้รายละเอียดว่ามีผู้สนใจสมัครมากถึง 300 คน จากนั้นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ยังได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวหลักสูตรระดับปริญญาเอก อีก 6 หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งล้วนมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือในอนาคต ซึ่งทาง SWU ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะส่งนักศึกษามาเรียนในหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะทางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับการศึกษาแห่งอนาคต และยังพร้อมรับอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มาร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย การมาสอนระยะสั้นที่ SWU อีกด้วย 

นับเป็นอีกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งและมีมาอย่างยาวนานซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่นให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกต่อไป