รมช.ศึกษาธิการ นำคณะเยือนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบ “Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร”

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเรียน 35 ปี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ศึกษาธิการภาค 12  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะผู้ติดตาม เพื่อมาเยี่ยมชมผลงานความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมชมการจัดการเรียนรู้แบบ “Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร”ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นผลสำเร็จ โดยมี  รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอผลงานและนำชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯให้การต้อนรับ

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรยุคดิจิทัล”โดยการจัดหลักสูตรแบบสมาร์ตที่บูรณาการ Coding เพื่อสร้างนวัตกรตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา ด้วยโมเดลหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ซึ่งต้องขอขอบพระคุณในการมาเยือนและเป็นผู้ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย Coding อย่างต่อเนื่อง หลังจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับแล้ว รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอโมเดล การจัดการเรียนรู้แบบ “Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร” จึงได้มีการมอบของที่ระลึกเป็นผลงานเซรามิกของนักเรียนให้กับคณะผู้มาเยี่ยมตามลำดับ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความรู้สึกต่อการจัดการศึกษาและการมาเยือนในครั้งนี้ตอนหนึ่งว่า “ จากที่ได้เห็นถือว่าการจัดหลักสูตรบูรณาการ Codingเพื่อสร้างนวัตกรของโรงเรียนสาธิตได้ผลดีตามที่กำหนดเป้าหมายไว้นับได้ว่าเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในชนบทและที่ห่างไกลสามารถเรียนรู้ Codingได้    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังเริ่มต้นสิ่งที่เด็กควรจะได้รับเราหวังว่าวิธีการ เทคนิค นวัตกรรม เหล่านี้จะถูกส่งต่อออกไป   ดังคำที่ใช้กันบ่อยว่า Unplugged Coding คือการปฏิรูปการศึกษาที่เท่าเทียมกันที่ไม่ต้องลงทุนเพียงแต่ให้เด็กได้เล่นและเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะที่โลกสมัยใหม่โลกดิจิทัลต้องมี ก้าวไปสู้การเป็น Smart Citizen ประชาชน 4.0 ของประเทศซึ่งต้องได้รับการจัดการศึกษาตั้งแต่เด็กเพื่อต่อยอดการศึกษาไปสู่การสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าในอนาคต
“ต้องขอบคุณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้เริ่มได้ทำได้พิสูจน์ให้เห็นว่านวัตกรรมที่คิดขึ้นนี้ใช้ได้ และที่สำคัญคือผู้เรียนต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาของตัวเองและนำทักษะไปเพื่อการแก้ปัญหาให้กับสังคมและชุมชนได้ในอนาคต การสร้างคนเก่งที่สมบูรณ์ยังต้องเติมความมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและความเป็นคนที่มีคุณงามความดี มีความกตัญญูกตเวทิตาและมีศีลธรรมแบบคนไทยเข้าไปด้วย เราจึงจะแข่งขันกับเพื่อนได้แข่งขันกับต่างประเทศได้” ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช กล่าว

หลังจากพิธีเสร็จสิ้นลง คณะผู้มาเยี่ยมได้เข้าชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนซึ่งมีนักเรียนและคณะครูได้สาธิตการเรียนการสอน  และ ชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางนวัตกรรมเทคโนโลยี ของนักเรียนอีกด้วย

ข่าว อุดมชัย สุพรรณวงศ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DEPUTY MINISTER, MINISTRY OF EDUCATION VISITS KHON KAEN UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL WITH HER TEAM, APPRECIATING THE “SMART LEARNING” SUCCESS
HTTPS://WWW.KKU.AC.TH/12099