โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) คว้ารางวัล Science Show ระดับประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เวลา 08.00-08.30 น. : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) แสดงความยินดีกับทีม Science Show ทั้ง 2 ทีม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามลำดับ

วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในรูปแบบ New Normal (ออนไลน์) ซึ่งทีม Science Show (ทีม 2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ผลการประกวด ทีม Science Show โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) “ชนะเลิศ” การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากทั้งหมด 6 ทีมที่เป็นตัวแทนแต่ละภาค ++++++++++++++++++++++++ นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด : 1) ด.ญ.กันยากร นามบุญเรือง นักเรียนชั้น ม.2/5, 2) ด.ญ.กานต์กมล โชติการณ์ นักเรียนชั้น ม.3/1 และ 3) ด.ญ.ปานชนก จงศิริ นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ++++++++++++++++++++++++ อาจารย์ที่ปรึกษา / เขียนบท / ฝึกซ้อมและกำกับการแสดง / ตัดต่อ / ซาวด์และสื่อประกอบ : 1) อ.พิชา ชัยจันดี และ 2) อ.สมโชค แก้วอุทัศน์ ++++++++++++++++++++++++ ออกแบบโลโก้การแข่งขัน : อ.พงศ์พิทักษ์ รัตนภักดี ++++++++++++++++++++++++ จัดทำอุปกรณ์และสถานที่ : 1) อ.พงศ์ภวัน ขาวกุญชร 2) คุณธนวรรธน์ แสงสุริยา 3) คุณศุภรักษ์ กันพิพิธ 4) คุณวิชัย พุทธสอน 5) คุณเรียงมน อนุศรี และ 6) คุณเกษม มีแก้ว ++++++++++++++++++++++++ จัดอุปกรณ์การแสดง : 1) นายณัฐดนัย โมขุนทด, 2) นายอาณัติ กลางประพันธ์, 3) นางสาวศรัญยา มารัตน์ และ 4) นายวุฒิเดช ตันเจริญ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ++++++++++++++++++++++++ สนับสนุนการแสดงทางวิทยาศาสตร์ : 1) คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 3) คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 4) ผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นฝ่ายนักแสดง Science Show 5) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ++++++++++++++++++++++++ นักเรียนจิตสาธารณะช่วยเหลืองาน ได้แก่ น.ส.พิชาจรัส ศรีประจันต์ นักเรียนชั้น ม.6/2 และ 2) ด.ญ.อลิชา พรจันทรากุล นักเรียนชั้น ม.2/6

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00-18.30 น. : ทีม Science Show (ทีม 1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในนามตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการประกวดได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ระดับประเทศ ++++++++++++++++++++++++ นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด : 1) ด.ญ.หทัยชนก นพเก้า นักเรียนชั้น ม.2/3 , 2) ด.ญ.อลิชา พรจันทรากุล นักเรียนชั้น ม.2/6 และ 3) ด.ญ.ธมลวรรณ แคนหมั้น นักเรียนชั้น ม.3/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ++++++++++++++++++++++++ อาจารย์ที่ปรึกษา / เขียนบท / ฝึกซ้อมและกำกับการแสดง / ซาวด์และสื่อประกอบ : 1) อ.พิชา ชัยจันดี และ 2) อ.สมโชค แก้วอุทัศน์ ++++++++++++++++++++++++ ออกแบบเสื้อการแข่งขัน : อ.พงศ์พิทักษ์ รัตนภักดี ++++++++++++++++++++++++ ประดิษฐ์อุปกรณ์ : 1) นายณัฐดนัย โมขุนทด 2) นางสาวฟ้าชนก เบ็ญเจิด 3) นายอาณัติ กลางประพันธ์ 4) นายกุลชาต กระจ่างกุล 5) นายนครินทร์ สิงห์สัตย์ 6) นางสาวขวัญจิรา ธิศาเวช 7) นางสาวศรัญยา มารัตน์ 8) นางสาววนิดา เจริญ 9) นายพิเชฐ พรศิลปกุล 10) นายวุฒิเดช ตันเจริญ 11) นายณัฐพงศ์ คุณารักษ์ 12) นางสาวน้ำทิพย์ นุธรรม 13) นางสาวณิชกานต์ สนอุป 14) นางสาวสุธิณี สุขสนิท และ 15) นางสาววิลาณี อำนาจเจริญ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ++++++++++++++++++++++++ สนับสนุนการแสดงทางวิทยาศาสตร์ : 1) คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 3) คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 4) ผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นฝ่ายนักแสดง Science Show 5) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ++++++++++++++++++++++++ นักเรียนจิตสาธารณะช่วยเหลืองาน : 1) ด.ช.ปฏิภาณ ลอยข้ามป้อม นักเรียน ม.3/1, 2) นางสาวพชรพร เผือกนอก นักเรียนชั้น ม.4/6 และ 3) นางสาวพิชาจรัส ศรีประจันต์ นักเรียนชั้น ม.6/2