ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมประกอบการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ชี้แจ้งข้อมูลพื้นฐานของคณะฯ และการให้บริการ โดย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ภายใต้หัวข้อ Soft Skills ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 : ICT literacy & Digital literacy Communications Information & Media literacy โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หัวข้อ Soft Skills ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ ABCD (AI, Block chain, Cloud computing, Data science & Big data Technology and Innovation in the era of Artificial Intelligence Advancing ideas in education: Shaping futures of educational research Chatbot by using Dialog Flow) โดย รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ และ ผศ.ณัฐภัทร แก้วรันตภัทร

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มาเป็นเวลากว่า 40 ปี โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ว่าเป็นคณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศใหม่คุณภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ทุกคนจะยึดเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนทัศน์ใหม่  และสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด ขอให้ทุกคนใช้เวลาในมหาวิทยาลัย อย่างคุ้มค่าในการพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน เช่น ทางด้านวิชาการ  คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน องค์กร และพร้อมสู่การปรับตัวในยุคของ  Education Transformation อย่างสมบูรณ์”

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอประวัติและผลงานรับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2567

Read More »