ศึกษาศาสตร์ ร่วมพันธมิตรหน่วยงานการศึกษาเตรียมจัดงาน “KM Show and Share: Good Practice for Best Innovation” แบ่งปันองค์ความรู้ร่วมพัฒนาวงการการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมหารือกับผู้บริหารและผู้แทนจาก 7 หน่วยงานและสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น, วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมหารือเตรียมการจัดงาน “KM Show and Share: Good Practice for Best Innovation” เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอและแบ่งปันแนวทางการทำงานที่ดีในวงการการศึกษา โดยการโฟกัสในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานประจำวัน รวมถึงการนำเสนอผลงานที่มีการพัฒนาต่อยอดจากกระบวนการจัดการความรู้ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในทุกกลุ่มทางการศึกษา

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาต่อยอดร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับจดทรัพย์สินทางปัญญา และใช้เป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาชั้นเรียนและการสอนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างพันธมิตรและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษาในประเทศ