Innovation Showcase เปิดโชว์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาครู

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรม Innovation Showcase เพื่อโชว์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนจากนักศึกษาในรายวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” ของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้นวัตกรรม รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้ได้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและทันสมัย ตอบสนองต่อแนวทางการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งมีผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลายและน่าสนใจ ที่ได้ถูกออกแบบโดยนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาฯ โดยใช้หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการเรียนรู้แบบ Active Learning มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ผนวกกับสื่อที่นำมาออกแบบอาทิ Game based, Web based, Board game, Card game, Learning Box set เป็นต้น เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในนักเรียน นอกจากนักศึกษาแล้ว คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์และผู้สนใจภายนอก ได้รับเชิญเข้าร่วมชมผลงานนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินชิ้นงานในชั้นเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต นิทรรศการในครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู รวมไปถึงผู้ที่สนใจในด้านการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเมื่อมองไปที่นักศึกษาวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะได้รับทักษะติดตัวในการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดในชั้นเรียนในอนาคต